Don’t Blame the NON-EXISTENT GOD, Focus on the Reality of LOVE

I’m sure many of us hear the following voices from time to time:

They say that I should trust my boyfriend and respect his personal space and freedom, but that’s easy for them to say. How would they treat their current partners if they had been cheated on by their former partners, not once, but time and again?

***

They say that I should respect my liberal leftist teacher, but every time I open my mouth to talk about my deepest right-wing traditionalist convictions I am accused of being a narcissistic racist by some of my classmates.

***

They say that we should respect the so-called traditional family, but what about my best friend who is a victim of incest?

***

They say that I should respect my rightist classmate, but they forget that I’ve been called a libtard, moron and nigger constantly by many right-wing people over the past few years.

***

They say that I should respect the so-called beauty of nature and that I shouldn’t kick my dog when he’s behaving badly, but what do they know about the earthquake that destroyed my aunt’s house and the horse that smashed my brother’s face to smithereens?

***

They say that I should respect the immigrants who stay in the adjacent refugee center, but that’s easy for them to say. My daughter who lives in another town is harassed, almost daily, by a foreigner on the way to work.

***

They say that I should respect their culture and that I should be able to speak and write in their language, but they are not even themselves capable of writing in their own language without mistakes. In fact, I am better at writing in their language. Why should I accept the instruction of my professor to read one of the so-called great literary works of their culture while my own culture has some great writers as well?

***

They say that I should respect and cherish the so-called god-given gift of life, but they don’t seem to consider my trauma: the people who are dearest to me lost their lives in a car-crash. Why should I respect and believe in a god who apparently let this happen?

Have you ever experienced, like the voices above, a rejection or betrayal of yourself or the ones you love by your family, your friends, your classmates, your colleagues, your government, your president, strangers, foreigners, people with another worldview, or even the universe itself? If so, you probably also already took out your anxieties and frustrations on others in revenge of that rejection, although they had nothing to do with the trauma you experienced.

Your new boyfriend is not the old one who cheated on you. Your teacher is not the classmate who offended you. Your friend’s foster parent is not the uncle who abused your friend. Your rightist classmate is not the racist who doesn’t respect your color. Your dog is not the horse that smashed your brother’s face. Your refugee neighbor is not the foreigner who harassed your daughter. Your professor is not the double-standard hypocrite who expects things from you he wouldn’t expect from others.

All these people are non-existent enemies. They are blamed for things they are not responsible for. In other words, they are scapegoats who suffer from revenge – which is an imitated evil. The ultimate scapegoat, of course, is the non-existent god people sometimes get angry at. There is no god who controls our fate or who can be manipulated to have control over our fate.

The tragedy is that we might become so obsessed with fighting non-existent enemies that we ultimately create the enemy we actually wanted to destroy in order to save ourselves. Innocent others might get traumatized by our anger, and they might end up getting angry at others as well. Trauma often inflicts trauma. We might even become so obsessed with fighting the non-existent god and his illusory belief systems that we end up being dictated by the illusion ourselves.

The non-existent all-controlling god cannot prevent car-crashes in which we lose our beloved ones, nor can he cause them. He is not real. The love that connects us with those beloved ones, through and beyond pain and suffering, is real though. Eventually according to the Bible it is that love which reveals who God really is.

Ultimately, we want to love others and we want the love of others. When we experience the lack of others we love or the lack of love from others, we are hurt to the bone because our deepest desire is not met. We don’t want the pain and the sadness when people hurt us, or when people we love are taken away from us. We want love, even if it is because of love that we are able to feel hurt and sad in the first place. Love carries us. Even if we try to fight love with hate and indifference love is always first. Love is equally the source of our joy and our sadness, as it is the source of our indignation and attempts at indifference.

Focus on Love

So instead of focusing on a non-existent god and non-existent enemies because of our hurt, our sadness, our fear and our anger, isn’t it better to focus on the reality of the love that is felt through and beyond our pain? Isn’t it better to focus on the love that moves us beyond our fear, envy, possessiveness and revengefulness?

Those who were not able to let love in our lives shouldn’t be persecuted in others (or ourselves!) who have nothing to do with their sin. And those who showed us glimpses of what love is and who passed away or said goodbye shouldn’t be buried under grief when they can be gratefully present in our ability to love, each and every day.

Easily said. Not always easily done.

Love casts out Fear

NEDERLANDSE VERTALING:

BESCHULDIG GEEN ONBESTAANDE GOD, RICHT JE OP DE REALITEIT VAN DE LIEFDE

Ik ben er zeker van dat velen van ons gelijkaardige stemmen als de volgende al aan het woord hebben gehoord:

Ze zeggen dat ik mijn vriend moet vertrouwen en dat ik zijn persoonlijke ruimte en vrijheid moet respecteren, maar zij hebben gemakkelijk praten. Hoe zouden zij hun huidige partners behandelen als ze bedrogen zijn geweest door hun vorige partner, en dat niet één keer, maar telkens opnieuw?

***

Ze zeggen dat ik mijn leraar met zijn linkse opvattingen moet respecteren, maar elke keer als ik mijn mond open om te praten over mijn rechtse, conservatieve overtuigingen word ik racist genoemd door sommige klasgenoten.

***

Ze zeggen dat we respect moeten hebben voor het zogenaamd klassieke gezin, maar ze denken daarbij niet aan mijn vriendin die een slachtoffer is van incest.

***

Ze zeggen dat ik respect moet hebben voor die klasgenote met haar rechtse opvattingen, maar ze vergeten dat ik de voorbije jaren vele keren vuile neger werd genoemd door rechts georiënteerde mensen.

***

Ze zeggen dat ik de zogenaamde schoonheid van de natuur moet respecteren en dat ik mijn hond niet mag schoppen als hij zich misdraagt, maar zeg dat eens aan mijn tante wiens huis door een aardbeving werd vernietigd, en spreek eens met mijn broer wiens gezicht door de trap van een paard aan gruzelementen werd geslagen.

***

Ze zeggen dat ik de immigranten moet respecteren die in het naburige vluchtelingencentrum verblijven terwijl mijn dochter bijna elke dag wordt lastiggevallen door een vreemdeling op de weg naar haar werk.

***

Ze zeggen dat ik hun cultuur moet respecteren en dat ik hun taal moet kunnen spreken en schrijven, maar ze zijn zelf niet in staat om in hun eigen taal zonder fouten te schrijven. Eigenlijk schrijf ik zelfs beter in hun taal dan zijzelf. Waarom zou ik dan de opdracht van mijn professor aanvaarden om een van de zogenaamd grote literaire werken van hun cultuur te lezen, terwijl mijn cultuur ook grote schrijvers heeft voortgebracht?

***

Ze zeggen dat ik het zogenaamd goddelijke geschenk van het leven moet respecteren en koesteren, maar ze schijnen mijn trauma niet te overwegen: de mensen die mij het nauwst aan het hart liggen, lieten het leven in een auto-ongeluk. Waarom zou ik respect hebben voor en geloof hebben in een god die dit blijkbaar liet gebeuren?

Heb je ooit, zoals de zopas gehoorde stemmen, een afwijzing of verraad ervaren van jezelf of van mensen die je bemint door je familie, je vrienden, je klasgenoten, je collega’s, je regering, vreemdelingen, mensen met een andere levensbeschouwing, of zelfs “het universum” zelf? Indien je inderdaad die afwijzing hebt gevoeld, dan heb je waarschijnlijk ook wel al eens je angsten en frustraties afgereageerd op anderen die eigenlijk niets met jouw trauma te maken hebben.

Je nieuwe vriendje is niet je ex-vriendje dat jou bedrogen heeft. Je leraar is niet de klasgenoot die jou beledigde. De pleegouder van je vriendin is niet de oom die haar misbruikte. Je rechtse klasgenote is niet de raciste die geen respect heeft voor je huidskleur. Je hond is niet het paard dat het gezicht van je broer verbrijzelde. De vluchteling uit je buurt is niet de vreemdeling die je dochter lastigvalt. Je professor is niet de hypocriet die met twee maten en twee gewichten weegt; hij is niet iemand die van jou iets anders verwacht dan van anderen.

Al die mensen zijn onbestaande vijanden. Ze worden beschuldigd van zaken waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn. Ze zijn, met andere woorden, zondebokken die lijden onder onze onterechte wraakzucht (en door die wraakzucht imiteren we het kwaad dat ons is aangedaan). De ultieme zondebok is natuurlijk de niet-bestaande god op wie mensen soms kwaad worden. Er is geen god die ons lot controleert en die we kunnen manipuleren om controle over ons lot te krijgen.

Het tragische is dat we zo geobsedeerd kunnen geraken door het bevechten van onze niet-bestaande vijanden dat we uiteindelijk toch een vijand creëren. En eigenlijk wilden we die vijand vernietigen om onszelf te redden. Onschuldige anderen kunnen getraumatiseerd geraken door de woede waarmee we ons afreageren, en daardoor kunnen zij dan weer boos worden op anderen. Trauma’s brengen vaak nieuwe trauma’s voort. We kunnen zelfs zo geobsedeerd geraken door het bevechten van een niet-bestaande god en de valse geloofssystemen die met hem gepaard gaan, dat ons eigen leven uiteindelijk gedicteerd wordt door die illusie.

De niet-bestaande alles controlerende god kan geen auto-ongelukken verhinderen waarin we onze geliefden verliezen, en hij kan evenmin die ongelukken veroorzaken. Hij is niet echt. Daarentegen is de liefde die ons met die geliefden verbindt, doorheen en voorbij ons verdriet, wél echt. Het is die liefde die uiteindelijk volgens de Bijbelse geschriften openbaart wie God werkelijk is.

Uiteindelijk beantwoordt de liefde misschien wel aan ons diepste verlangen: we willen anderen beminnen en we willen door anderen bemind worden. Wanneer we mensen moeten missen die we graag zien, of wanneer we een gebrek aan liefde van anderen ervaren, worden we tot in het diepste van onze ziel gekwetst, precies omdat ons diepste verlangen niet wordt vervuld. We willen niet de pijn en het verdriet wanneer mensen ons kwetsen, of wanneer de mensen die we graag zien ons worden ontnomen. We willen liefde, zelfs als het de liefde is die ervoor zorgt dat we überhaupt pijn en verdriet kunnen voelen. De liefde draagt ons. Zelfs als we de liefde bevechten met haat en onverschilligheid is de liefde nog altijd eerst. Liefde is tegelijk de bron van onze vreugde en ons verdriet, alsook van onze verontwaardiging en pogingen tot onverschilligheid.

Dus in plaats van ons te focussen op niet-bestaande vijanden en een niet-bestaande god wegens onze pijn, ons verdriet, onze angsten en onze boosheid, kunnen we ons misschien beter focussen op de werkelijkheid van de liefde die doorheen en voorbij onze pijn voelbaar wordt. Is het niet beter om ons te laten bewegen door die liefde in plaats van door angst, jaloezie, bezitterigheid en wraakzucht?

We moeten onszelf en anderen niet haten omdat sommige mensen niet in staat bleken om ons liefde te geven. En zij die ons wél een glimp lieten opvangen van wat liefde is, maar van wie we afscheid moesten nemen, zouden niet mogen begraven worden onder jammerklachten. Zij kunnen immers aanwezig blijven in ons dankbaar vermogen om lief te hebben, elke dag opnieuw.

Dat is gemakkelijk gezegd, niet altijd gemakkelijk gedaan. Toch is de hoop op een gerespecteerd en respectvol leven een hoop die we blijvend mogen koesteren.

John Steinbeck on Rejection (quote from East of Eden)

 

 

 

 

Gay & Muslim, Twice the Scapegoat

Who or what is to blame for the massacre at Pulse, a gay night club in Orlando, Florida (June 12, 2016)? Muslims? Religious people in general? Islam? Religion in general? Or just the twisted mindset of a troubled individual?

Omar Mateen, a 29 year old American Muslim of Afghan descent leaves 49 people dead and 53 injured after opening fire at Pulse, the gay night club he allegedly visited himself on a regular basis. He was eventually shot by the police. Being a regular visitor of the club, as well as his use of gay dating sites, suggest Mateen was gay himself. His ex-wife also made the claim that he was gay. So maybe it was ressentiment that drove him (for similar examples, click here)?

Whatever the case, there is no doubt that religion often advocates intolerance and hatred against LGBT people. Religious leaders past and present have discriminated against LGBT people. For instance, two days after the 9/11 terrorist attacks, Christian evangelicals Jerry Falwell and Pat Robertson blamed gays and lesbians, among other people, for the attacks (which they interpreted as “the wrath of God”). Jerry Falwell stated (for more on this, click here):

Muslim Lesbian Gay HappyI really believe that the pagans, and the abortionists, and the feminists, and the gays and the lesbians who are actively trying to make that an alternative lifestyle, the ACLU, People For the American Way – all of them who have tried to secularize America – I point the finger in their face and say “you helped this happen.”

In other words, some religious people hold LGBT people themselves responsible for the oppression and violence they have to endure, allegedly “because they don’t respect God and His laws”. Seen from the perspective of René Girard’s mimetic theory, this is a form of scapegoating: instead of taking responsibility for their own intolerant and sometimes violent attitude, the perpetrators of hate crimes blame the victims and even God for their own terrorist behavior.

The aversion to LGBT people and their sexuality by certain religious people is sometimes mirrored by an aversion to religion by certain “anti-theists”. In the words of Girard, this makes the latter doubles of their theist counterparts. Because religion is seen as one of the main causes of evil, hatred and violence in the world, certain people would rather eradicate religion, blaming religious people for fostering one of the main breeding grounds for evil, and thus start scapegoating themselves. Bill Maher, for example, in the mockumentary Religulous:

LGBT MuslimsThis is why rational people, anti-religionists, must end their timidity and come out of the closet and assert themselves. And those who consider themselves only moderately religious really need to look in the mirror and realize that the solace and comfort that religion brings you actually comes at a terrible price. […] If you belonged to a political party or a social club that was tied to as much bigotry, misogyny, homophobia, violence and sheer ignorance as religion is, you’d resign in protest. To do otherwise is to be an enabler, a Mafia wife, with the true devils of extremism that draw their legitimacy from the billions of their fellow travelers. If the world does come to an end here or wherever, or if it limps into the future, decimated by the effects of a religion-inspired nuclear terrorism, let’s remember what the real problem was: That we learned how to precipitate mass death before we got past the neurological disorder of wishing for it. That’s it. Grow up or die.

Well, seen from Bill Maher’s perspective, you’re in big trouble if you are gay and Muslim. You shouldn’t be surprised that you experience violence because being a Muslim, being religious is, in the words of Bill Maher, being “an enabler of homophobia and violence”. Once again the (potential) victim, in this case the gay Muslim, is held responsible, this time by so-called anti-religionists, for the violence the victim might have to endure.

In short, some people scapegoat people for being gay, others scapegoat people for being religious. Being gay and muslim means running the risk of being twice the scapegoat.

I am Gay and Muslim

From a spiritual perspective we are challenged to criticize ourselves by listening to the Voice of our (potential) Victim, by listening to the voice of the scapegoat, in order to become “the change we want to see”. Maybe “true Islam” is not a religion of bigotry, misogyny, homophobia and violence. Maybe “true Islam” is the religion of a “radical minority” that testifies to the Love of “the Merciful One”.

In the words of a gay Muslim man from the documentary I am Gay and Muslim:

No one has the right to tell me whether I’m a good Muslim or not.To put things in perspective, an overview of mass shootings in the US of the last decades shows that most of the murderers didn’t need religion to get them to kill people. Some even hated religion. All they needed was easy access to guns and all too human characteristics played out in the wrong circumstances:

July 18, 1984: unemployed security guard James Oliver Huberty kills 21 people at a McDonald’s in San Ysidro, California. He is killed himself by a police sniper.

October 16, 1991: George Jo Hennard crashes his pickup into a Luby’s cafetaria and begins firing, killing 22 people before taking his own life.

April 20, 1999: Columbine High School students Eric Harris and Dylan Klebold kill 13 people before taking their own lives.

April 16, 2007: student Seung-hui Cho kills 32 people on Virginia Tech campus and eventually commits suicide.

April 3, 2009: Jiverly Voong kills 13 people when attacking Binghampton immigration center in New York state.

November 5, 2009: Major Nidal Malik Hasan, an Army psychiatrist, attacks Fort Hood in Texas and kills 13 people.

July 20, 2012: James Holmes kills 12 people in what became known as the Colorado cinema shooting, during the screening of the new Batman movie.

December 14, 2012: Adam Lanza kills 27 people, including himself, during an attack on Newtown school in Connecticut.

September 16, 2013: Aaron Alexis, a Navy contractor, kills 12 people at Washington Navy Yard.

June 18, 2015: Dylann Roof kills 9 people at Charleston prayer meeting.

December 2, 2015: Syed Farook and his wife Tashfeen Malik kill 14 people at a community centre in San Bernardino. They die in police shootout.

June 12, 2016: Omar Mateen kills 49 people and injures another 53 at a gay nightclub in Orlando, Florida.

no to homophobia islamophobia

The Jihadist Miracle

“It’s because of his ADHD. It’s because of her ADD. It’s because of a difficult situation at home. It’s because he is highly intelligent: he is not challenged enough to study more thoroughly. It’s the teachers: they don’t explain things well enough, they’re boring. It’s because of the educators: they take aim at him and don’t give him any chances. It’s because of the break-up with her boyfriend. It’s because she hit puberty and goes through a difficult time. It’s because he is young and wants to experiment: that’s why he is not motivated to do school and that’s why he colors outside the lines sometimes. You have to understand. After all, it’s good that he’s somewhat a ‘rebel’ at school, isn’t it? It shows character and personality…”

culture of victimhood calvinWe’re all victims, right? If not of our hormones, then of a certain affection, or of ‘circumstances’ and other people. Well, first of all, it’s a good thing that people are acknowledged as victims of whatever it is that makes their life difficult or hurtful. If you’re lucky, then mommy and daddy will find their way to the right institutions to help you. If you’re lucky, your parents can pay for psychologists, psychiatrists, tutors, medicines, and leave you in the hands of professional educators (perhaps at a boarding school) or provide you with a secure and satisfying future at the family firm. In short, if you’re lucky you’ll find your way to people who will help you to overcome an all too comfortable self-definition by what haunts or victimizes you.

If you’re not that lucky, you might fall into the hands of people who confirm and magnify your victimhood, allowing you to accuse whatever ‘scapegoat’ (see René Girard) you can find to deny personal freedom and responsibility. And let’s face it: today’s culture often is a victimhood culture, where everybody plays the ‘blame game’ in order to protect a narcissistic self-image. Indeed, a reasoning like the following is quite common: “If I’d work harder, I’d be able to graduate as a doctor – I do possess the intrinsic qualities -, but my ADD and the fact that teachers don’t pay attention to my particular problem, destroy my motivation and cause me to fail.” This kind of narcissism is supported sometimes by parents as well, for they often do not like to acknowledge that, maybe, their kid has other talents.

Calvin and Hobbes

Every teacher or educator knows how difficult it can be to motivate certain students to work for school. Even in the best of circumstances, with every help possible, some students simply justify their negative attitude with every possible excuse. Rather than fully admit that their child acts as a ‘loon’ or a ‘brat’ in some cases, some parents even plead for a very soft treatment of their child’s misbehavior by pointing out that he or she is just ‘being young’ and ‘showing personality’. As if their child really is some kind of rebel hero. That’s why, in some classrooms, the brat can become a model that deserves imitation. Indeed, in some classrooms students feel ashamed, even guilty, of being a hardworking student. They would prefer making a laughing stock out of other hardworking students than admit being hardworking themselves. Self-denial and betraying (the relationship and affiliation with) others: the two sides of the coin that is the love for one’s self-image – a man-made, social ‘idol’, becoming the goal of one’s life.

Add to this cocktail of excuses the conviction that ‘society as a whole’ is ‘against you’, and you get the sort of victimhood mentality in places like Molenbeek, a district of Brussels known as a breeding ground for radical, young Muslims. Would you still study, as an adolescent in today’s distracting society, if you can convince yourself that ‘it doesn’t make any difference’, that you’re discriminated anyway (even if this isn’t true!)?

I often wonder about some of the students I teach: what would happen to those who are allowed to cultivate an attitude of victimhood, or worse, of heroism in not working for school if this was not happening in the best possible circumstances? What if they wouldn’t be ‘corrected’ by psychologists, tutors or educators (paid by the very parents who plead to go easy on their child’s misbehavior)? What if they would end up in unemployment without a graduation certificate, as a young Muslim? I’m sure they would continue the all too human narcissistic inclination to blame ‘others’ for their detrimental situation. And I’m also pretty sure that they could find comfort in the stories and propaganda of ISIS recruiters. After all, this propaganda confirms their idea of being victims, while it also provides them with a counter-culture that makes them heroic martyrs for God. This counter-culture is appealing to non-Muslims as well and attracts converts, as there are many people who no longer feel ‘at ease’ in today’s consumer and performance based society. All in all, considering the circumstances some young people grow up in, it may be a miracle that not more of them become Jihadists. There’s hope.

Young Muslim women stand hand-in-hand in front of the Oslo Synagogue during the "Ring of Peace" vigil, February 21, 2015. The vigil was organized by Muslim youth in solidarity with Norway's Jewish community following anti-Jewish attacks in Denmark and other parts of Europe.

In any case, there is no real difference between one loon and the next. It just so happens that one is characterized as an ‘adventurous youth’, making ‘youthful mistakes’ that are eventually rectified, while the other is perceived as someone who should blame himself for blowing his chances on a good education and social future. Only narcissist hypocrites will maintain that there is a difference between ‘my kid’ and ‘that kid’. The dress may be different (secular or religious), but we’re all human after all, experiencing similar challenges and temptations.

As hinted at earlier, the victimhood mentality often not only affects those young Muslims or ‘converts’ who are unemployed and indeed find it difficult to assert themselves in society, but it can also poison the minds of young Muslims or ‘converts’ with a rather prosperous life. Like the hardworking student who starts feeling ashamed of being a hardworking student in front of a ‘brat mentality’, the prosperous young Muslim might start feeling guilty or responsible for his supposedly discriminated friends or ‘Muslim brothers and sisters’. Sometimes this discrimination will be real, but in other cases it will be imagined.

ISIS propaganda will try to magnify the story of ‘oppressed Muslims’ and ‘the oppression of Islam’ in order to justify further terrorist acts and atrocities. So the worst we can do, here in the West, is to start discriminating Muslims in general and limit their freedom to practice their religion as fellow citizens (bound by the same laws and rights in a democratic nation, based on the separation between “church/religion/culture” and “state”). Discriminating Muslims would only add to the propaganda of ISIS and confirm its story that ‘Muslims are generally oppressed victims’. ISIS has already poisoned enough vulnerable minds with their propaganda. Why should we too believe that they are the only ‘true representatives of Islam’? Moreover, if we would make it difficult for Muslims to practice their religion publicly, and make it even harder for Muslims to enter into a social and political dialogue where Islam can be a point of debate as well as inspiration, violent versions of it will continue to flourish on the internet. You don’t take porn away nor perverted forms of sexuality on the internet if you make sex taboo. Also, you don’t create a breeding ground for rape and perverted forms of sexuality/(religion) when you enjoy and even “promote” healthy forms of cultivated sexuality/(religion). On the contrary.

Of course Islam lends itself to an interpretation that confirms people in their ideas of victimhood and heroism. Of course Islam lends itself to an interpretation that allows people to ‘heroically purify’ the world through mass killings. But it’s only one of the many possible ideologies to justify a contagious narcissism and self-denial on the one hand, and the sacrifice of others on the other. As history shows, people who feel victimized or threatened, or who long for a ‘heroic’ life, will always find a utopian, romantic story to justify their actions, whether that story be a secular political totalitarianism, a religious totalitarianism, or an individual totalitarianism like “I’m the rebel hero who challenges the educational system that oppresses me and my fellow students.”

Islam can equally be a source of true spirituality, i.e. a spirituality that is not ‘easily comforting’ and confirming a story of narcissistic victimhood and heroism, but a spirituality that allows people to look at themselves more honestly and truthfully. Ideologies, like friends, become dangerous and bad when they only confirm your self-image. Good friends are the ones who confront you with your drug addiction if you have one, with your anorexia if you’re developing this eating disorder, or with the cheap excuses you use to protect untruthful ideas about yourself. This might hurt at first, but eventually the truth can set you free. It might free you from all sorts of addictions, whether it be material goods, habits or illusions. And this is the condition to lovingly – which is not the same as ‘gently’ or ‘comfortingly’ – approach others as well.

The Greater Jihad - Do it Right

Instead of feeling ashamed of not participating in a so-called ‘heroic’ struggle against the so-called external ‘enemies of Islam’, the inner spiritual struggle – ‘the greater Jihad’ – allows Muslims to debunk romantic ideas of victimhood and to destroy the man-made idols of ‘violent, heroic martyrdom’. And when there is no such God, no such man-made idol or ideology, left to blame (as a justification), violent suicides and murders can be seen for what they are: as purely human actions for which humans carry responsibility. Only then can there be truly liberating tears of a different kind of shame and remorse: the regret one experiences for having sinned against the Love that connects people to themselves as well as others, contrary to the love for one’s socially constructed self-image which alienates people from themselves and others.

The transformation of the human heart… That would be the true miracle…

To The Heart of the Christian Faith

Possessed by the Demon of Social Shame and Guilt

Bob was called to the principal’s office. Together with other students he took part in a display of troublesome behavior while being presented a movie in the school’s theater. He knew that the principal would punish him severely if the principal would find out that he had damaged some of the seats together with his friends. But Bob was clever in presenting his story. He could convince the principal that he and his classmates suffered from the bad influence of one student in particular: Oedipus. Oedipus, a rich, arrogant and bothersome boy eventually took the biggest chunk of the blame, although he had only yelled a bit together with the others. He certainly hadn’t damaged anything. So in fact he was a scapegoat, as he was wrongfully accused for being the worst perpetrator. But of course Oedipus bore his punishment with pride: he wouldn’t want to be called a detector by his friends. He’d rather be “the hero” who “took it like a man” than be known as a “coward” – that would be too shameful.

Oedipus stabs out his eyesIn short, what happens in this case is that Bob’s protection of his social profile and self-image leads to the scapegoating of Oedipus. And Oedipus, desiring to protect his social prestige as well, is willing to sacrifice himself for the group.

So the supposed “hetero-aggression” of the principal towards Bob leads to Bob’s “auto-aggression”: Bob cannot be honest about himself because he is too afraid of what will happen to him. Furthermore, because he is ashamed in front of his principal, Bob develops a kind of shamelessness towards his friend Oedipus. Backed-up by his friends, Bob is able to harm the reputation of Oedipus even more. Oedipus, in turn, on experiencing this “hetero-aggression” by his friends, is willing to perform a sort of “auto-aggression”. His “self-sacrifice” thus is an imitation of his sacrifice by the group of friends. Oedipus looks at himself through the eyes of the group who betrays him, and instead of standing up for himself he becomes ashamed of himself, eventually betraying himself in favor of a “social idol” that should gain him “respect”.

cool laughing stockThe story continues… Bob and his friends always looked at Oedipus as “the crazy one”, but also “the audacious one” and “the one who was way too cool to study for school”. And Oedipus was more than willing to meet the expectations of his class-mates, acting like the funny guy, doing all sorts of crazy things – in class, on the playground, with his locker, etc. After all, Oedipus truly was “different”, wasn’t he?

Well, that’s what all of them thought until they met Mahatma. Mahatma was an exchange student from India. He came from a poor family, but he studied very hard and had earned a scholarship to come to the States. Mahatma could have easily become the new laughing stock, but he simply was too fascinating, funny and caring to not be taken seriously one way or the other. Everybody ended up listening to what he, who appeared to be indeed very “different” at first glance, had to say.

Mahatma noticed how Bob, Oedipus and their friends all showed the tendency to cultivate the idea that “it is not cool to work hard for school”. Mahatma was quite sure that some of them studied hard, but it was like they were intercepting any possible disappointment and shame about themselves. No one likes to acknowledge that one studied hard when the grades are bad eventually – for it could be interpreted as a lack of intelligence or talent for a particular subject. Moreover, Mahatma noticed, whenever someone did acknowledge that he worked hard he was immediately somewhat excluded as a laughing stock. “Well,” Mahatma said, “I don’t understand why studying hard for school should be anything to be ashamed of. Even if it turns out that you are not performing too well for one particular subject, it still allows you to discover what your true talents are. And if you can be honest about yourself and realize that you are not that different from the hard working ‘nerd’ you’re making fun of, you can be more loving towards others – allowing them to be honest about themselves as well.”

How about that? Mahatma is doing nothing else than imitating the Christ of the Gospels. Jesus of Nazareth, the one who is called the Christ, reminds people of who they really are: not at all that different from the people they look down on. That’s why he says, “let him who is without sin cast the first stone.”

Jesus wants to replace the love for our untruthful self-image and the adherence to our “reputation” with the love for ourselves and others. We can be like the hard working student who feels ashamed of himself, even guilty of studying hard, and indeed develop the tendency to publicly and hypocritically loath or exclude other hard working students. On the other hand, if we no longer feel ashamed of ourselves, we can start feeling ashamed of the hurt we brought to others because we were too preoccupied with our social profile. That is what happens to Peter: after denying Jesus when the latter is imprisoned, Peter eventually feels ashamed because of the hurt he brought to his friend.

To get back to the story of Bob, Oedipus and Mahatma… Mahatma made something similar happen to his new friends from the States. He made Bob and the others see that they were not at all that different from Oedipus, and that they were all “addicted” to the same negative attitude towards “studying hard for school”. It was an attitude which possessed them like a demon. Mahatma was able to make them look at themselves through the eyes of the ones who were always mocked for being “nerds”. Confronted with the “cool nerd” that Mahatma was, those nerds turned out to be not that “uncool”, “boring” or “hypocritical” after all. Besides, from the point of view of the nerds Bob and his friends were the often uncool and boring hypocrites!

Jesus and Demoniac (Peter Howson)All of this dawned on Bob, Oedipus and their friends. Mahatma was THE nerd who enabled them to be honest about themselves. He could have easily condemned them for what they did to other nerds and other excluded people, but instead he forgave them before they even fully realized how they had hurt themselves and others because of their addiction to a “social idol”. What Mahatma did to them was confronting and liberating at the same time. The truth about how they had lived their lives hurt at first, but set them free as well. It made them independent of the shame others would try to transfer on them, and at the same time allowed them to take sides with and love the oppressed and vulnerable.

So Bob, Oedipus and the others became Mahatmas in their own way, imitating the love he gave them, and trying to reconcile people with each other. Their contagious work of creating a realm of forgiveness allowed people to acknowledge what they had done to others. It allowed people to no longer be ashamed of themselves in favor of a “social idol”. On the contrary, it allowed people to be ashamed and remorseful without being crushed under guilt, and to newly love the ones they had hurt. And finally, it allowed people to free themselves from the traumas they had suffered themselves. As more people experienced the forgiving love that enabled them to accept themselves, those people no longer felt the need to defend a certain self-image and became more capable (though not totally) of living lives without excluding or judging others.

Salvation by a Contamination with Divine Grace:

“Father, Son, Holy Spirit”

We are truly “godlike”

As hinted at earlier, the “Spirit” that “contaminated” the group of Bob and his friends, and that was created by the self-confident “Son” of India Mahatma (who is indeed carried by a “Fatherly” or “Motherly” Love that allows him to love himself in spite of possible social exclusion), was also the Spirit that contaminated the followers of Jesus. It was the “forgiving nerd” Mahatma – a forgiving “other” – that allowed Bob and his friends to “come to themselves” and “change”: acknowledging their “addictions”, they could free themselves and discover their own talents, paradoxically becoming like the “forgiving nerd” themselves in loving and reconciling people.

The New Testament writers believe that what Mahatma did for his new classmates, Jesus did for the whole of humanity. Jesus is the one who calls for the end of the sacrifice of every possible “Oedipus” by running the risk of being sacrificed himself. He is the ultimate “Other”, the “Mahatma par excellence” who, forgiving, enables us to be honest about ourselves. This makes possible the reconciliation and salvation of humanity as a whole, as there would be no need for a final “One Big Human Oedipus” (one big common enemy or sacrificed victim) to accomplish this. Resurrected, The Forgiving Crucified Jesus who does not simply avenge all the other “excluded” or “sacrificed” allows his disciples and all the rest of us to “do justice” to the ones we hurt, and to imitate him by forgiving those who hurt us – creating the possibility that they might do justice to us as well.

the weak can never forgive (Mahatma Gandhi)Jesus kills every “social idol”, meaning that he is guided by a Love which “desires mercy, not sacrifice.” He allows us to see ourselves through the loving eyes of “the One who cannot be reduced to our man-made world.” As Mahatma allows Bob and his friends to look at themselves through the eyes of a “loving nerd” who does not “crush them under guilt” (that would lead to the temptation to brush off the blame on a scapegoat again), Jesus allows us to look at ourselves through the eyes of a “Loving God” who “believes in us.” Like Mahatma allowed Bob and his friends to discover they were somewhat “nerds” themselves, Jesus allows us to discover we are truly “godlike”. The forgiveness of Jesus paradoxically “re-creates” and “changes” us by bringing us to our”selves”.

Of course, in this broken world we never fully realize our self-acceptance and the acceptance of others – the experience of God as Love (i.e. the experience of God at a human level) –, but we can follow the example of Christ the best we can (as far as it is possible for each of us): forgiving each other time and again, “seventy times seven”. For indeed, realistically speaking, none of us is perfect. So contrary to the famous line of one popular movie from 1970 (Love Story), “love means having to say you’re sorry…” It means being forgiven, “as we forgive those who trespass against us…”

The Prodigal Son (Rembrandt c1669)

The Fascism of Anti-religious Utopians

[KLIK HIER VOOR NEDERLANDSTALIGE VERSIE]

1.Right and Left united against “evil religion”, the common scapegoat enemy

“The Qur’an is a licence to kill.”

Filip Dewinter KoranThese words come from Filip Dewinter, one of the leading members of far-right political party Vlaams Belang, who spoke during a session of Belgium’s federal parliament (January 22, 2015).

Dewinter sounds a lot like the members of Islamic State (IS) whose conclusion on the issue of beheadings drawn from their reading of the Qur’an goes as follows:

“The Qur’an justifies these killings.”

It seems a bit ironic, but Dewinter and the members of Islamic State actually agree on the so-called “true nature of Islam”. Dewinter literally echoes the words of Hussein bin Mahmoud, a Jihadi cleric, who said (from an article posted August 21, 2014 on the Shumoukh Al-Islam forum):

Islam-Behead-Infidels“Islam is a religion of power, fighting, jihad, beheading and bloodshed.” 

For some it’s a small step to go from this so-called “true, violent nature of Islam” to the so-called “true, violent nature of religion in general”. That’s in fact an even more extreme version of Dewinter’s discourse and, once again ironically, if Dewinter would deliver that statement he would find some allies on the far-left side of the political spectrum (heir to Marx’s idea that “religion is the opium of the people”). As the French would say, eventually Les extrêmes se touchent”, the extremes meet one another.

In fact, many atheists today believe (hmm, “atheists believe…”), whether from the political “right” or “left”, that “religion must die for mankind to live” (Bill Maher in the mockumentary Religulous). Yet many of them claim to nevertheless have respect for people who believe in God, although some of them make a distinction between “respecting the people” (for instance Muslims) and “disrespecting their belief” (for instance Islam – And then you get things like: “I’m not saying you, as a Muslim, are violent, I’m saying Islam is violent!”). That’s a bit like some Catholics who say that they don’t have any problems with homosexuals, only with homosexuality (“I’m not saying you are perverted, I’m saying your sexuality is!”). For more on this analogy, see below (chapter 4 of this post).

religion is to blameAnyway, as René Girard points out in his mimetic theory, to sacrifice what is considered to bring about violent mayhem – a “scapegoat” – is a mechanism as old as humanity itself. In the words of Karen Armstrong:

As one who speaks on religion, I constantly hear how cruel and aggressive it has been, a view that, eerily, is expressed in the same way almost every time: “Religion has been the cause of all the major wars in history.” I have heard this sentence recited like a mantra by American commentators and psychiatrists, London taxi drivers and Oxford academics. It is an odd remark. Obviously the two world wars were not fought on account of religion . . . Experts in political violence or terrorism insist that people commit atrocities for a complex range of reasons. Yet so indelible is the aggressive image of religious faith in our secular consciousness that we routinely load the violent sins of the 20th century on to the back of “religion” and drive it out into the political wilderness.

2. Mimetic doubling of religious fascism by some (“liberal”) humanists

Our ancestors attributed all sorts of violence to the gods or, more generally speaking, “a sacred realm”. In order to prevent “the wrath of the gods” – experienced in violent rivalry tearing a community apart, but also in the violence of a pandemic or a natural disaster – and receive “peace and order from the gods”, ancient cultures held on to different systems of taboos and rituals. The taboos on violence and the things that were considered to bring about violence could only be transgressed in rituals and sacrificial rituals (which included wars and ceremonial battles). The ritualistic violence of sacrifices, ceremonial battles and wars was considered permissible and necessary violence, sanctioned by the gods, and ultimately aimed at the establishment of a new peace and order. In short, sacrifice – “the good of a stabilized violence” – was considered necessary to expel “the evil of destabilizing violent mayhem”.

Some atheists, dreaming of a “non-religious” world, might pat themselves on the back now and point to the backward nature of the religiously motivated sacrifices by Islamic State:

• Clearly the sacrificial violence of Islamic State (whether suicidal or aimed at others) is primitive and barbaric, rooted in a pre-modern world-view when people could still believe that violence comes from a non-human realm, from a divine or sacred realm.

In short, according to Islamic State, God is violent (although he can grant us peace as well, if we are willing to live according to his rules).

• By using God as a justification for sacrifices the members of Islamic State cowardly try to avoid their own responsibility and accountability for the violent acts they commit. Moreover, the members of Islamic State make themselves dependent on a set of so-called divine rules (sharia), unable to even take responsibility for their own lives as a whole.

In short, the members of Islamic State use God as a scapegoat, blaming God for the violence they commit themselves.

In this regard one would expect that atheists see religion for what it is – at least in this context: religious beliefs and practices are (imaginary) answers to the problem of human violence. Religion is a consequence of the need to deal with our own (tendencies towards) violence. Sure many “islamists” in Europe grew up without religion, or without the religion of their parents (hence the generation gap between some Muslim parents and their radicalized children). The sudden “conversion” of young people in Europe and their violent opinions on Islam can therefore indeed be understood as a consequence of certain frustrations and aggressive tendencies, more than as a cause of those frustrations and aggressive tendencies. The atheist analysis of religiously motivated violence should therefore read as follows:

• In case human beings use violence, this violence comes from a human realm. Violence is not divine or sacred, it is human.

In short, according to atheism, humans are violent (although we can be peaceful as well, of course).

• Atheists claim that God does not exist. A creature that does not exist, cannot be responsible for anything, let alone for the violent acts performed by humans themselves. Humans cannot blame anything other than themselves for violence.

In short, according to atheists, humans carry responsibility for violence.

However, a strange thing occurs in some atheist quarters. The analysis of religiously motivated violence often goes like this:

Gods don't kill people• In case religious people use violence, it is caused by their religion. Since no man is born with a religion, it is clear that the roots of religiously motivated violence lie outside man [as if religion comes from Mars or something, as if religion is alien to (“the true nature of”) man?!]. Of course, it’s true as well that no man is born with any particular language, but the big difference is that we need languages to communicate and work together in order to survive, while we don’t need religion – on the contrary, religion might prevent the survival of the human race! [Note: to determine the value of something by measuring its supposed “usefulness” is not “neutral”, it’s already dependent on a certain outlook on life or world-view].

In short, following this type of reasoning, religion is violent.

According to some atheists, religion is not a consequence of man’s violent tendencies. On the contrary, religion is one of the main causes of man’s violence. Human violence does not cause religion or the need for religious justifications. It’s the other way around: religion causes human violence.

In short, according to some atheists, religion is to blame for violence.

evil-twinThere is a striking resemblance between the way in which some religious fanatics view the reality of religiously motivated violence and the views of some atheists. In the words of René Girard, some atheists are imitative twins or mimetic doubles to their intolerant religious counterparts.

Both groups believe that the roots of violence lie in a realm which somewhat transcends humans (a supernatural or perverted realm respectively). “God orders violence.” Or, “religion causes violence”.

Both groups also share a common view on how to achieve a peaceful world: humans should live according to their “true” nature.

The members of Islamic State believe that humans who live without belief in God (or, more extreme even, without belief in the “true” God) invoke the “violent wrath of God”. Thus peace is only possible if the “infidels” are willing to sacrifice their pagan or secular opinions and lifestyle, and convert to God. If they are unwilling to sacrifice their sinful way of life, they should be sacrificed in order to prevent more “violent wrath of God”.

Some atheists believe that humans who live with belief in God are sustaining some of the major conditions that invoke violence. In the words of Bill Maher (again from his mockumentary Religulous):

Religion is dangerous… This is why rational people, anti-religionists, must end their timidity and come out of the closet and assert themselves. And those who consider themselves only moderately religious really need to look in the mirror and realize that the solace and comfort that religion brings you actually comes at a terrible price.

sam harris religion is dangerous

Thus peace is only possible if “theists” are willing to sacrifice their barbaric and primitive opinions and lifestyle, and convert to atheism. After all, according to these atheists, no human being is born with a religion, hence the truly “natural” state of man is non-religious. Note: the zealous advocates of an “Enlightened Reason” that is supposedly very different from “all those fear-rooted religions” constantly refer to “the dangers of religion”. Quite ironic. Ah, well…

Sam Harris fear

3. The Fascism of Anti-religious Utopians – Joël De Ceulaer joins Filip Dewinter

The atheist camp might point to a difference that still seems to exist between “theists” and “atheists”. Although some atheists ask theists to consider abandoning their beliefs, they don’t use any violence against people. At best they use “verbal violence” against “weird ideas” or “weird behaviors” – you know, again, this is analogous to some Catholics who tolerate gay people while condemning homosexuality. They don’t sacrifice people, unlike some theists. Some regard this as a confirmation of their claim that it is really religion that drives people to violence. Moreover, most atheists are able to tolerate religious people, even if their religion is the cause of so much violence! Surely, atheism leads to a better, more tolerant world, no?

The so-called “humanist” atheist tolerance towards “theists” often comes across a bit strange. The atheist who stresses that the belief of his fellow man “is not a problem” to him actually implies that “this could be an issue in normal circumstances”. As if it’s not self-evident. As if the atheist is in the superior position from which he grants the theist the right to be who he is or wants to be. What if people who claim tolerance towards gay people would stress that they don’t have any problems with gay people every time they meet someone who is gay? A bit odd…

But, oh, I forgot to mention other signs of tolerance among atheists. Many of them have no problem whatsoever to attend Turkish restaurants run by Muslims. Also, many atheists already paid a visit to a mosque. Of course none of them would consider conversion to Islam a reasonable option, but look, even if they know that they are in the superior, more progressed and enlightened position, they still take the time to get to know a little bit more about a “less advanced” culture.

Joel De Ceulaer Patrick Loobuyck Jan HautekietDespite the seeming tolerance, intolerance towards religious people is never far in some atheist quarters. In the wake of the terrorist attacks on Charlie Hebdo, Belgian journalist Joël De Ceulaer expands the Islamophobia of Filip Dewinter to religiophobia. Unlike Dewinter, who still somewhat tried to make a distinction between the Qur’an and Muslims, De Ceulaer immediately becomes personal. The journalist and his ideological friends want to “get rid of all merchants of religion and other world-views” in Belgian schools and replace their respective curricula by one, supposedly “neutral” curriculum on “world-views, ethics and philosophy” (Dutch: “LEF – Levensbeschouwingen, Ethiek, Filosofie”), taught by “neutral” teachers. It’s still not clear what a “neutral” use of rationality and science to study different world-views actually looks like, but De Ceulaer (interviewed on Belgian television program Reyers Laat, January 19, 2015) is convinced that:

“It is a train that cannot be stopped.”

Wow. A neutral curriculum as an antidote to the violence of religious fanatics. It seems De Ceulaer is one of those utopistic atheists John Gray writes about in an article for The New Statesman (October 1, 2014):

The idea that religion is fading away has been replaced in conventional wisdom by the notion that religion lies behind most of the world’s conflicts. Many among the present crop of atheists hold both ideas at the same time. They will fulminate against religion, declaring that it is responsible for much of the violence of the present time, then a moment later tell you with equally dogmatic fervour that religion is in rapid decline. Of course it’s a mistake to expect logic from rationalists. More than anything else, the evangelical atheism of recent years is a symptom of moral panic. Worldwide secularisation, which was believed to be an integral part of the process of becoming modern, shows no signs of happening. Quite the contrary: in much of the world, religion is in the ascendant. For many people the result is a condition of acute cognitive dissonance.

As I already mentioned, both religious and anti-religious fanatics claim that religiously motivated violence is ultimately rooted in a realm that transcends human nature (a supernatural or alienating/perverted realm respectively). Both camps also claim to have access to “The Truth”. The members of Islamic State claim to possess the source of full knowledge (that is, within the limits of human possibilities) of “what’s true” and “what’s right”, revealed to them in the Qur’an. De Ceulaer and his lobbyists also claim to possess the source of full knowledge (again, within the limits of human possibilities) of “what’s true” and “what’s right”, namely reason and science.

In short, both religious and anti-religious fanatics are convinced that they can occupy a viewpoint which transcends “all particular viewpoints”. Call it Divine, call it Neutral – I call it Totalitarian and Idolatrous, implying the self-divinization of Man and the disappearance of any true belief in a transcendent realm. One can expect OBJECTIVITY from teachers of religion and world-views, NOT NEUTRALITY. Atheist, Buddhist, Christian or Islamic teachers who present Christianity from the viewpoints of, say, Karl Rahner, George Coyne or James Alison (all Catholic theologians) will tell similar things to their students if they’re objective. They will be able to confront those views with the views of fundamentalists like Jerry Falwell and Pat Robertson. With the views of past Catholics like Benedict of Nursia, Francis of Assisi or Ignatius of Loyola. They will be able to point to similarities and differences. They will also create the possibility of a dialogue with the perspectives and cultural background of their students. A so-called “DIVINE” or “NEUTRAL” viewpoint does not call for dialogue. It demands to be accepted without any discussion, and is a form of mind control or brainwashing.

merchants of religionI’m one of those so-called “merchants” De Ceulaer refers to. What am I selling, according to him? Lies – maybe even deliberately? Violence? When will I be replaced by a colleague who teaches from the “neutral”, state-imposed viewpoint? Clearly, this has to be done – and I will give De Ceulaer one more reason to demonize the “merchants” – because I will never ever claim or agree to speak from a so-called “neutral” perspective. That would be the biggest lie! I’m trying to teach what Christianity is all about from a Catholic perspective (“a”, not “the”). This should enable my students to form their own opinions on Catholicism, but also on other types of Christianity, and other religions and world-views, because I’m able to point to differences and similarities from my particular perspective. Rest assured, it is not my task to try to convert people to Catholicism, it is my task to enable them to form their own opinions on things they very often know nothing about.

While I wait for De Ceulaer’s unstoppable train of “a state-imposed neutral viewpoint” (I thought we were passed the violence – indeed! – of totalitarian atheist regimes in Europe), there’s another train coming as well. De Ceulaer’s words inadvertently made me think of a statement by Islamist preacher Anjem Choudary, who was interviewed by CNN-host Brian Stelter (on the August 31, 2014 edition of the program Reliable Sources):

“I believe that the Sharia is the best way of life. I believe that one day it will come to America and the rest of the world.”

Apparently we are living in “end times”.

The apocalyptic battle is on. Which train will win?

 freedom of speech megaphone

4. Some more words on the religion/homosexuality analogy

Some atheists say:

“No man is born religiously, religion is a perversion of human nature.”

Note: some argue that the inclination to believe in God can be situated in the brain – since when are brains “unnatural”? Of course, it is not because something is “natural” that it is “good” – maybe pedophilia is also a natural inclination, that doesn’t mean it’s good. It is quite funny, though, how some atheists argue that homosexuality should be allowed because of a “gay gene”, while at the same time they argue that theists should no longer allow their faith because of a “God gene”.

Some religious people (but there are atheists as well who think like this) say:

“No man is born gay, homosexuality is a perversion of human nature.”

Well, of course no one is born with a particular gay partner and a particular way to experience his homosexuality, but the homosexual inclination is there. And no, lovingly or passionately talking about a partner is not synonymous with an attempt to convince other people that they should also start an intense relationship with that partner. They’re still free to choose their own partners, but at least they get a testimony on what it means to be in a relationship with someone.

Are there homosexuals with a distorted, disrespectful sexual life (disrespectful towards other gays)? Sure, like there are heterosexuals with a distorted sexuality; this doesn’t mean that homosexuality as such is a perversion.

Well, of course no one is born with a particular religion and a particular way to experience his sense of awe for what transcends human life (atheists have this spiritual experience as well as theists), but we could argue that a “religious inclination” is there. And no, lovingly or passionately talking about a religion is not synonymous with an attempt to convince other people that they should also start an intense relationship with that religion. They’re still free to choose their own religions, but at least they get a testimony on what it means to be religious.

Most sexual relationships don’t involve rape. The same reasoning goes for religion: most religious beliefs and conducts don’t involve violence. Of course, certain media and polarizing populists often don’t like “the ordinary” – they go for “the sensational”.

Are there religious people with a distorted, disrespectful religious life (disrespectful towards other people)? Sure, like there are atheists with a world-view that encourages disrespectful attitudes towards other people; this doesn’t mean that every religion or world-view is a perversion.

Anyway, some fundamentalist Christians blame homosexuals for some of the main evils in the world (click here for my previous post on this), like some atheists blame religious people (“people with gods kill people”) for some of the main evils in the world. That’s why De Ceulaer says: “Get rid of the merchants of religion in our schools!” As if we’re perverting the youth. This mirrors the reasoning of some religious fundamentalists who ask to “Get rid of the merchants of sexual perversion – homosexuality – in our schools!” As if gays are perverting the youth.

The paradox is that so-called “anti-religionists” create a new religious structure according to a scapegoat mechanism. However, there are enough spiritual minds (whether theist or atheist) who can free us from our scapegoating impulses (whether theist or atheist).

Conclusion:

Every ideological, non-spiritual religion its scapegoat, whether atheist or theist?