WHY WE HATE – EEN BESPREKING

WHY WE HATEIn de loop der jaren heb ik heel wat materiaal verzameld waarnaar expliciet in de documentaire-reeks Why We Hate wordt verwezen. Ik deel het relevante materiaal graag per aflevering, telkens ook met aanduiding van enkele kerngedachten. Wie interesse heeft in de psychosociale dynamieken die het menszijn beheersen, krijgt op die manier misschien aanzetten tot verdere reflectie.

WHY WE HATE – AFLEVERING 1: OORSPRONG

Kerngedachte 1: de bron van een bepaald soort liefde is dezelfde als die van haat

De eerste aflevering van Why We Hate laat zien hoe het vermogen dat ons in staat stelt om lief te hebben ook de bron kan zijn van haatdragend en gewelddadig gedrag. Empathie (het vermogen om je in te leven in de situatie van iemand anders) leidt niet automatisch tot liefde. Hoe meer we ons bijvoorbeeld verbonden voelen met de mensen van een eigen groep of kliek, hoe haatdragender we soms zijn tegenover mensen die we percipiëren als “vijanden” van onze bondgenoten.

De wereld van apen en mensapen houdt ons een spiegel voor aangaande de bokkesprongen van de empathie. In deze aflevering verwijst evolutionair antropoloog Brian Hare onder andere naar het onderzoek van zijn mentor, primatoloog Frans de Waal, in verband met vergelijkingsgedrag bij kapucijnaapjes. Op het moment dat één van twee zulke aapjes druiven krijgt in plaats van komkommer, wordt het aapje dat komkommer blijft krijgen gaandeweg kwaad. Het is niet de ongelijkheid op zich die voor die kwaadheid zorgt, maar wel het vermogen van het ene aapje om zich in te leven in het andere aapje. Door dat inlevingsvermogen kan het zijn eigen situatie vergelijken met de situatie van het andere aapje.

LINK: FAIRNESS STUDY (FRANS DE WAAL)

Ons menselijk rechtvaardigheidsgevoel, dat natuurlijk te maken heeft met dergelijk vergelijkingsvermogen, kan dus ook kwaadheid, haat en zelfs gewelddadige reacties veroorzaken. De paradox is dat een ervaring van verbondenheid (jezelf kunnen inleven in de situatie van een ander) in sommige omstandigheden leidt tot rivaliteit. Niet het verschil op zich veroorzaakt vaak problemen, wel de mate waarin mensen zich met elkaar identificeren. In dat identificatieproces verdwijnt juist het verschil – althans “theoretisch”. Als we iets verlangen of ambiëren omdat we ons vereenzelvigen met een bewonderde ander, dan zal die ander onze gehate rivaal worden op het moment dat we het wederzijds verlangde object niet kunnen of willen delen.

Kortom, net omdat we ons in de positie van iemand anders kunnen verplaatsen, omdat we kunnen doen alsof we iemand anders zijn, of nog anders geformuleerd, omdat we het vermogen hebben om anderen te imiteren, kunnen anderen ook onze rivaal en onze vijand worden. Het mimetisch (= imitatief) vermogen dat de basis vormt voor ons empathisch vermogen, kan resulteren in vormen van verbondenheid en liefde, maar ook in vormen van vijandschap en haat (voor meer, lees: The Two Sides of Mimesis: Girard’s Mimetic Theory, Embodied Simulation and Social Identification van Vittorio Gallese). René Girard heeft het verlangen op basis van een imitatief identificatieproces, dat soms leidt tot rivaliteit en geweld, de mimetische begeerte genoemd.

LINK: HET GEWELD ZIT DIEP IN ONS (DIRK DRAULANS)

Kerngedachte 2: de liefde voor een sociale status leidt tot zelfhaat en haat tegenover anderen

Cicela Hernandez vertelt in de eerste aflevering van Why We Hate hoe ze van “gepeste” zelf “pester” werd. Ook uit haar verhaal blijkt dat identificatieprocessen aan de basis liggen van haar haatdragend gedrag. Het slachtoffer dat ze het hardst had aangepakt, was een meisje waarin ze zichzelf herkende. Eigenlijk had Cicela naar zichzelf leren kijken door de ogen van wie haar vroeger pestte. Ze begon zichzelf in zekere zin te haten, waardoor ze ook anderen haatte in wie ze zichzelf weerspiegeld zag. Gedurende een vrij lange periode in haar middelbare schoolloopbaan imiteerde ze letterlijk het gewelddadige gedrag van de boosdoeners in haar leven. En waarschijnlijk zouden sommige van haar slachtoffers later op hun beurt pesters worden. Aldus houdt de vernietigende dynamiek van het geweld zichzelf in stand.

Het verhaal van Cicela maakt duidelijk dat het verlangen naar macht en status alweer berust op imitatieve processen. Cicela had geleerd om zich te spiegelen aan degenen die haar pestten, en op basis daarvan was ze beginnen te verlangen naar hun status en machtspositie. Tegelijk vergrootte dat de haat tegenover bepaalde aspecten van haar eigen persoonlijkheid. Kortom, de (mimetisch aangestuurde) liefde voor een sociale status binnen een “eigen” groep impliceert altijd een vorm van zelfhaat.

Anderzijds toont het verhaal van Megan Phelps-Roper in deze aflevering dat de liefde voor een groepsafhankelijk zelfbeeld niet alleen gepaard gaat met zelfhaat, maar ook met haat tegenover anderen. Megan is een voormalig lid van de Westboro Baptist Church, een fundamentalistische groep christenen die het vooral niet begrepen heeft op katholieke christenen, Joden en de LGBTQ-gemeenschap. Binnen de Westboro Baptist Church is er een grote samenhorigheid, geborgenheid, harmonie en vrede. Die vrede is echter gebaseerd op het uitsluiten en demoniseren van zogenaamde “vijanden”. Juist zoals sommige kliekjes in om het even welke context “vrede” creëren door anderen te onderdrukken of simpelweg af te wijzen.

Dat sociale afwijzing een vorm van geweld is met gelijkaardige effecten in de hersenen als fysiek geweld, komt ook aan bod in deze aflevering. School shootings zijn te begrijpen als wraakacties. De jonge daders imiteren het sociale geweld dat hun is aangedaan. Dat hun slachtoffers vaak niets met dat geweld te maken hebben, deert hen niet. In hun kwaadheid op de wereld beseffen ze zelfs niet dat ze eigenlijk zondebokken laten boeten. Bovendien leidt de grote media-aandacht soms tot copycat gedrag. Andere gefrustreerde jongeren die zich sociaal niet aanvaard voelen, zien in het gewelddadige gedrag van school shooters een manier om toch een vorm van sociale erkenning en aandacht op te eisen – zij het negatieve.

LINK: WOMEN AND THE SPIRITUAL CLASH WITH TERROR

Als lid van de Westboro Baptist Church werd Megan Phelps-Roper natuurlijk ook door een groot deel van de samenleving scheef bekeken en afgewezen. Alleen voelde zij niet de noodzaak om die ervaring van afwijzing te compenseren door een of ander fysiek haatmisdrijf. Ze ervoer immers waardering van haar familie.

Kerngedachte 3: kritiek van zelfbeelden is noodzakelijk voor waarachtige liefde en vrede

De getuigenis van Megan Phelps-Roper laat de gevaren zien van elke sociale constructie. Op het moment dat je denkt “verlicht” of “zuiver” te zijn omdat je niet behoort tot een bepaalde groep (in haar geval katholieken, Joden en de LGBTQ-gemeenschap), verblijf je eigenlijk in de duisternis die de menselijke soort al heel haar geschiedenis achtervolgt. De atheïst die zich heeft afgekeerd van bepaalde religieuze waanvoorstellingen en religie als bron van alle kwaad beschouwt, is in hetzelfde bedje ziek als de gelovige fundamentalist die vanuit eenzelfde superioriteitsgevoel het zogenaamd “kwaadaardige” atheïsme veracht.

Zolang het kwaad “buiten” de eigen groep en het eigen hart wordt geplaatst, kan het kwaad juist voortwoekeren. Je hebt dan immers een rechtvaardiging om groepen zogenaamde “boosdoeners”, “onverlichte barbaren” of “perverselingen” af te wijzen, te discrimineren of zelfs te elimineren. De geschiedenis bevat keer op keer de ironie dat het grootste geweld onder zowel religieuze als seculiere regimes wordt gedaan vanuit de overtuiging dat daarmee “een vreedzame wereld” wordt nagestreefd. Om dat soort psychisch, sociaal en/of fysiek geweld te vermijden is kritiek op die overtuiging binnen de eigen groep dus noodzakelijk.

Toevallig kwam Megan Phelps-Roper online in contact met de Jood David Abitbol en zijn blog, Jewlicious. In plaats van haar onmiddellijk te “klasseren”, ging hij met haar het inhoudelijke gesprek aan, meer specifiek het inhoudelijk theologische gesprek. Op die manier kon ze uiteindelijk breken met bepaalde ideeën uit haar groep en kon ze ook kritiek geven op het onrealistische beeld dat ze van zichzelf had gehad. Ze ontdekte dat de “buitenwereld” helemaal niet zo demonisch was als ze gewoon was te denken. Tegelijk ontdekte ze bij zichzelf dat ze helemaal niet zo “moreel superieur” was.

Megan had zich heel haar leven verbonden gevoeld met een groep die hartstochtelijk werd gehaat. In een poging om hun “vijanden” te overtroeven en zich op die manier van hen te onderscheiden, beantwoordde de groep die haat met haatberichten, wat de vicieuze cirkel van de intolerantie uiteindelijk in stand hield. De tragische paradox is dat de poging om de gelijkenissen met anderen te ontkennen ertoe leidt dat mensen juist steeds minder van elkaar verschillen en op elkaar beginnen te gelijken. Hoe meer haat met haat wordt beantwoord, hoe meer de hatende partijen elkaars dubbelgangers worden.

Daarentegen is het erkennen van een gedeelde menselijkheid de mogelijkheidsvoorwaarde om elkaars verschillen werkelijk te leren respecteren. Megans erkenning dat anderen in de eerste plaats “mens” waren zoals zij, maakte de liefde en het respect voor anderen mogelijk, alsook voor zichzelf, niettegenstaande ze werd uitgesloten door haar familie. Alleszins blijkt uit haar situatie dat intolerantie in de eerste plaats ligt bij mensen die anderen uitsluiten en de dialoog weigeren, en niet bij wie uitgesloten wordt.

Kerngedachte 4: geweldloos conflict in plaats van gewelddadige vrede is mogelijk

black-lives-matter-fontElke emancipatorische beweging moet zich afvragen in welke mate ze werkelijk emancipatorisch is. Wil de Black Lives Matter (BLM) beweging bijvoorbeeld geen factor zijn die de polarisatie in de samenleving aanwakkert, dan zal ze mogelijke kritiek niet automatisch mogen zien als een aanval op de beweging zelf. Als ze geen kritiek kan verdragen, dan kunnen vijanden van de beweging immers gemakkelijk zeggen: “Zie je wel, die beweging is niet eerlijk; ze wil bepaalde feiten niet onder ogen zien!” In dat geval speelt de beweging in de kaart van het racisme.

Als de beweging daarentegen werkelijk het racisme wil aanpakken (en dus eigenlijk zichzelf op termijn overbodig wil maken), dan zal ze mogelijke tegenstanders moeten ontwapenen door zich de reflex van een gezonde zelfkritiek eigen te maken. Want je wil niet vervallen in het mechanisme van een gesloten gemeenschap als de Westboro Baptist Church, waarbij een lid dat kritiek geeft op de eigen organisatie onmiddellijk als een “verrader” wordt verbannen. Zoiets houdt op termijn alleen maar een gewelddadige vrede in stand – een vrede die gebaseerd is op het geweld van uitsluiten, discrimineren, haten en elimineren.

Peace I leave with youHet is dus goed dat een beweging als Black Lives Matter ook zogenaamd “dissidente stemmen” uit de eigen, zwarte gemeenschap beluistert. Op die manier wordt ze niet de zoveelste beweging in de geschiedenis van de mensheid die eigenlijk het kwaad in stand houdt dat ze dacht te bestrijden omdat ze haar eigen (fysiek en ander) geweld beschouwt als “goed en gerechtvaardigd”. Het boek Virtuous Violence, dat in de eerste aflevering van Why We Hate te zien is op de tafel van Brian Hare, beschrijft dat proces (zie slides). De mogelijkheid van debat in eigen rangen kan exemplarisch zijn voor het streven naar een samenleving waarin de vrede van geweldloos conflict (respectvolle discussies) het uiteindelijk haalt van de opeenvolgende gewelddadige vredes “van deze wereld”.

LINK: DE NARCIST

LINK: GEEN VREDE, MAAR EEN ZWAARD

LINK: MIMETIC THEORY (RENÉ GIRARD) – VIDEO SERIES

Zie vooral, voor wat de laatste link betreft, het beeldmateriaal van chimpansees dat ook aan bod komt in de eerste aflevering van Why We Hate. Scroll naar PART IV – THE ORIGIN AND EVOLUTION OF CULTURAL FACTS EXPLAINED (2 VIDEOS).

P.S. Een reflectie ter illustratie van inzichten uit de eerste aflevering

Atheïsme brengt niets slechts voort. Je kan niets verkeerd doen in de naam van “er is geen god”.

Atheïsme brengt evenwel ook niets goeds voort. Je kan niets goed doen in de naam van “er is geen god”.

Atheïsme is niet immoreel. Het is ook niet moreel. Atheïsme heeft simpelweg geen onmiddellijke morele implicaties. Het is amoreel.

Vandaar dat seculiere regimes hemels kunnen zijn, maar ook de hel op aarde, wat doorheen de geschiedenis al is gebleken.

Wie denkt dat “de bron van het kwaad” ergens concreet te situeren is volledig “buiten” zichzelf – bijvoorbeeld in “godsdiensten” -, en wie denkt dat de eliminatie van die zogenaamde bron op termijn zorgt voor vrede, stapt eigenlijk mee in een proces dat juist het kwaad veroorzaakt.

Om dat proces te vermijden moet elke emancipatorische beweging – zowel van godsdienstige als van niet-godsdienstige aard – bereid zijn tot zelfkritiek. Doet ze dat niet, dan blijft ze blind voor haar eigen vooroordelen en speelt ze in de kaart van tegenstanders die haar die vooroordelen kunnen aanwrijven. In dat geval groeit de maatschappelijke polarisatie.

Een beweging die geen zelfkritiek toelaat en dissidente stemmen onmiddellijk als “verraders” verbant, wordt zelf de belichaming van een intolerantie die ze dacht te bestrijden. Ze wordt een sektarische, gesloten gemeenschap die zich opsluit in een echokamer.

De geschiedenis bewijst echter dat mensen ook de respectvolle discussies van het democratische “geweldloze conflict” aankunnen, waardoor de uitsluitingsmechanismen van totalitaire “gewelddadige vredes” worden vermeden.

 

WHY WE HATE OUT OF HATE INTO HOPE

The God of Christ Equals the Pinnacle of Narcissistic Sadomasochism?

Introduction

A good way to assess the passion story of Jesus and what it allegedly reveals about the God of Christ, is the parable of the prodigal son in Luke 15:11-32. Jesus uses the father in this parable to clarify something essential about the God he proclaims. When the son returns, not without opportunistic motives, the father runs towards his son from the moment he sees his son appear on the horizon. The father does not run to his son to punish him, but to forgive him and to welcome him “full of grace”. This “space of grace” gives his son the opportunity to really become aware of the evil he has done. And although grace has no power or control over this potential response (it is not guaranteed that the son will truly regret what he has done), grace is “all-powerful” in the sense that it gives itself independent of its eventual outcomes.

So, in any case, the grace of the father allows the son to no longer be ashamed of himself and to sincerely repent for his mistakes. If he truly accepts the love of his father, he will be able to take responsibility for his wrongdoings without being crushed under guilt. He will imitate the love he experiences by trying to make up for the hurt he has done to others and by trying to do justice. To quote Augustine of Hippo (354-430) (On the Spirit and the Letter Chapter X [16]): “Grace is bestowed on us, not because we have done good works, but that we may be able to do them.” (Original Latin, DE SPIRITU ET LITTERA LIBER UNUS, X: [gratia] quando quidem ideo datur, non quia bona opera fecimus, sed ut ea facere valeamus […]).

Because grace liberates us from the fear of being crushed under the weight of our mistakes, we will more easily take responsibility for them ourselves, instead of letting an easy scapegoat “pay” for what we did. If we accept the grace that does not crush us, it prevents us from crushing others as well. Grace liberates us from our damaging need to be “perfect” and thus lets us discover “the joy of being wrong”. In other words, grace liberates us from our narcissistic self-images and paradoxically prevents us from doing further harm to ourselves and others. As we experience forgiveness for our trespasses, we are enabled to forgive “those who trespass against us” (see the Lord’s Prayer in Matthew 6:9-13).

Analogous to the attitude of the father in the parable of the prodigal son, the suffering of Jesus should not be interpreted as a sign that there is a God who would punish us for our transgressions (but lets his Son take the blows we actually should receive). On the contrary, the suffering of Jesus is a consequence of a love that is radically independent of violence. It is the consequence of a love that does not answer violence with violence. It is the consequence of a forgiving withdrawal from violence, which makes room for the life of others (even “enemies” become “neighbors”).

Just like the father in the parable of the prodigal son running towards his son is not a sign that he wants to punish his son, the suffering of Jesus is not a sign that there is a God who wants to punish us. Just like the father of the parable running towards his son is a sign that he wants his son to become fully alive by bestowing a forgiving love upon him, the suffering of Jesus is a sign of a love that does not desire our death or suffering, but that wants us to be fully alive.

The cross of Jesus reveals that this love is not even affected by death, but that it is “fully alive” in the fact that neither “friend” nor “foe” died in what could have been a civil war. Jesus’ forgiving withdrawal from violence – his radical refusal to kill – saves others from death. Therefore the first followers of Jesus believe that he is “the Christ” who embodies the love that is not affected by death – the love that is thus revealed as “eternal”, as God. The suffering of Jesus is God, revealed as non-violent love, “running towards us” in the forgiving withdrawal from violence. Hence, whenever we participate in this mutual and imitative forgiving withdrawal from violence, God as love “is in our midst”. As this love is eventually not affected by death, it pierces through the narcissistic self-images we usually develop to hide ourselves from the reality of death. Thus the non-violent love that is not affected by death saves ourselves and others from alienating, destructive relationships between ourselves and others (because of that narcissism). It saves us from what is traditionally called “original sin”.

The grace that is revealed in Jesus in a unique way (but which shows itself in other “places” as well) prevents us from sacrificing others to “pay” for our sins. It allows us to truly take responsibility for our mistakes, without fear. It prevents us from hunting for scapegoats really, which is done in traditional religious systems. The following text points both to the “perversion” of Christianity (when it is understood as merely the ultimate consequence of traditional religious systems) and to an “authentic” Christianity (understood from Jesus’ obedience to a love that desires “mercy, not sacrifice”).

The traditional religious and mythical “deified” hero saves others by killing – which eventually results in the self-sacrifice of the hero. Jesus saves others because he refuses to kill – which reveals Jesus as embodying a love that gives itself and “lives” even unto death.

The Basic Religious Story

Aztec human sacrificeHumans commit transgressions of god given laws. The gods get angry. Disasters happen as divine punishment. Humans bring sacrifices which reconcile them with the gods. Peace is restored.

We all know the drill. Myriad variations of this story exist in religions old and new.

Some Christians are convinced, however, that the Christian variation of the basic religious story is quite unique. They believe that the Christian story therefore reveals “the true God” as opposed to “the bleak imitations of the divine in other religions”.

Yes, those Christians say, God is aware of us humans committing transgressions. However, according to their scenario, we should have the humility to recognize that the cost of our transgressions is too big to pay off our debt by merely human means. That’s why God sent us his only begotten Son Jesus, who loved us so much that He obediently sacrificed Himself and thus reconciled us with God, his Father.

Grace in this context is understood as God’s willingness to sacrifice his Son Jesus for our transgressions. This “final” sacrifice allegedly saves us from the desperate attempts to pay off our debts by sacrificing ourselves and our neighbors. Jesus thus is the “Savior” or the “Christ”. Instead of punishing us with disasters, God gave us the means to buy his peace through Christ’s death and resurrection (the so-called proof of the divine nature of the whole process). Well, at least until apocalyptic “end times” that is, and those who still do not repent and accept God’s laws and his Son – the means to buy his peace – are wiped off the face of the earth with Christ’s vengeful return.

The first time I heard this interpretation of the Christian faith, I remember thinking: “If that’s what Christianity is all about, count me out.” Nowadays I would still refuse to call myself a Christian if it implied playing to this so-called “divine” absurdity. However, literary critic and anthropologist René Girard (1923-2015), theologians like Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), Raymund Schwager SJ (1935-2004), Anthony Bartlett (°1946), Wolfgang Palaver (°1958), James Alison (°1959) and Michael Hardin (°1968), as well as atheist thinkers like Slavoj Zizek (°1949) helped me discover that the Gospel actually paints a radically different picture of God.

Christianity as the Ultimate Religious Story (= The Perversion of Christianity)

If the God of Christ is what some Christians make of Him, then He is the pinnacle of narcissistic sadomasochism. He is narcissistic because He receives all kinds of presents of reconciliation, but lets you know that no present is ever good enough to satisfy Him. Instead, He provides you with the present that you should offer Him, namely the sacrifice of his Son. As far as father-son relationships are concerned in this picture of Christianity, God is the ultimate sadist who is only appeased by the terrible suffering and death of his obedient Son. Finally, from this perspective God is also the ultimate masochist. After all, He desires the experience of pain in his very Being by “becoming flesh” in a crucified Son who is actually “one” with Him. To this masochist, the pain of the crucifixion is proof that He receives his desired gift and that He has total control over the relationship between Himself and humans.

It is not just the narcissism of a so-called God that is established by this interpretation of Christianity. Perhaps this story, above all, protects the narcissistic self-image of humans. The so-called “humility” in confessing the unworthiness and inability of your efforts to make up for wrongdoings is an easy way out of the burden of responsibility. Referring to so-called uncontrollable flaws gets you off the hook from truly making mistakes altogether. If you can’t help it, then you are actually without “real” faults. Narcissists believe that any mistake they make is eventually always the responsibility of something or someone else. They actually fear the freedom of not being perfect. The narcissistic impulse even exonerates the ones who are responsible for the crucifixion of Jesus. In the end they are perceived as contributing to God’s plan.

In short, according to this interpretation of Christianity, the God of Christ is superior to the so-called “false” gods of other religions because apart from being the most powerful killer, He allegedly also is the most merciful one. Instead of punishing us for our transgressions right away, He sends his Son to die in our place. Moreover, between the resurrection of that Savior – the Christ –, the outpouring of his Spirit and the end of times with the return of Christ, we are told that we can be saved one last time if we recognize our transgressions and accept that Christ died for them. If not, we will be sacrificed anyway during Christ’s Second Coming, which fulfils God’s Last Judgment.

Jesus SupermanIf we are to believe this account, then the God of Christ is a hero of unmatched mythical proportions. He saves others from the deadly disasters He Himself would be responsible for by provisionally killing Himself as the potential presence of wrathful violence in the sacrifice of his Son. In other words, from this perspective the God of Christ is a force of violence that controls itself and others by violent sacrificial means. The peace of Christ is the violent peace of sterile uniformity, established by sacrifice.

Christianity as the End of the Traditional Religious Story (= Authentic Christianity)

The belief that sacrifices can be effective to end deadly catastrophes depends on the belief that sacrifices have something to do with violent sacred forces. The deities of religions old and new are depicted as causing all kinds of violent crises, like natural disasters, pandemics and the outbreak of violence within and between communities. It is believed, time and again, that those violent deities demand sacrifices to be appeased.

“God”, in a traditional religious sense, is perceived as being responsible both for violence of epidemic proportions that potentially destroys human communities and for the vaccine of sacrificial violence that preserves or restores them. When traditional religious people make a sacrifice, they believe that they are not accountable for what they are doing, but that God is the true author of the ritual. Sacrifices are perceived as not belonging to the human world. They are seen as belonging to the world of the sacred, and ritual sacrifice is simply the fulfilment of a sacred commandment. It is the so-called inevitable, fatal process of “making something or someone sacred” (Latin “sacer facere”; hence the Latin noun “sacrificium”). In short, sacrifices are part of the world of the sacred, which is traditionally understood as the world of violence.

Myths sustain the belief in the sacred nature of violence. As such, they are justifications of sacrifice. Myths are stories of so-called “redemptive” violence. In the Gospel the leaders of the Jewish people try to establish a myth concerning their fellow Jew Jesus of Nazareth. The Pharisees and chief priests describe Jesus as an increasingly popular rebel leader who could lead an uprising against the Roman occupier of Judea. A war with the Romans would mean the end of the Jewish nation and culture. Therefore the Jewish leaders see no other solution than to get rid of Jesus. It is their way of justifying his elimination (John 11:45-50):

Many of the Jews who had seen what Jesus did, believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. Then the chief priests and the Pharisees called a meeting of the Sanhedrin.

“What are we accomplishing?” they asked. “Here is this man performing many signs. If we let him go on like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and take away both our temple and our nation.”

Then one of them, named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up, “You know nothing at all! You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish.”

In the case of Jesus, the Gospel of John leaves no doubt that these allegations are false. The Evangelist lets Pontius Pilate, the Roman prefect, unwittingly declare the truth about the arrested Jesus, namely that Jesus is innocent. Jesus does not wish to establish a “kingdom” or “peace” in competition with “the kings of this world” (whose peace is based on sacrifices – like the “Pax Romana”). In other words, the Gospel of John reveals the plot against Jesus by the Pharisees and the chief priests as a scapegoat mechanism: Jesus is wrongfully accused. Indeed, Jesus refuses to start a civil war wherein friends and enemies would get killed (John 18:33-38):

Pilate summoned Jesus and asked him, “Are you the king of the Jews?” “Is that your own idea,” Jesus asked, “or did others talk to you about me?” “Am I a Jew?” Pilate replied. “Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done?”

Jesus said, “My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place.” 

You are a king, then!” said Pilate. Jesus answered, “You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me.”

What is truth?” retorted Pilate. With this he went out again to the Jews gathered there and said, “I find no basis for a charge against him.”

The Gospel clarifies that the sacrifice of Jesus makes no sense whatsoever, as Jesus has nothing to do with the world of violence. Moreover, since the Gospel recognizes who God truly is in the non-violent love of Jesus, it also reveals that the violent God of traditional religion is actually non-existent. In the latter sense, the Christian faith contains a radical atheism and intrinsically finishes off every religious story. There is neither a God who is responsible for violent chaos to punish us for our transgressions, nor a God who demands sacrifices to restore order. Natural disasters have natural causes. Violence is not a sacred, but a human reality. There is no God as some kind of “Master of Puppets” who is in total control and who can be manipulated with sacrifices to gain control ourselves. As this God is blamed for things He cannot possibly be responsible for – since He does not exist –, He is the ultimate scapegoat.

COVID-19 End TimesThe Gospel reveals that we, humans, tend to be guided by the scapegoat mechanism. Instead of acknowledging our freedom and creative strength as human beings to deal responsibly with disasters, we tend to look for the so-called “masterminds” behind the crisis situations we encounter. Conspiracy theories are the secularized version of traditional religious and mythical thinking. They provide us with a false sense of security and the delusional entitlement to sacrifice so-called “evil” others, who are believed to be responsible for the crisis at hand in the first place. In the case of a pandemic like COVID-19, some keep believing there is a God who punishes us for allowing evildoers in our midst, while others believe powerful people developed a plot that involves deliberately spreading a virus on their path to world dominion.

In the Gospel, the scapegoat mechanism that is used by humans to falsely justify sacrifices, time and again, is personified as Satan or the devil. Jesus reveals that it is this deceitful and lying “devil” who demands sacrificial murders, while God is a God of radically non-violent love who “desires mercy, not sacrifice” (Matthew 9:13). Contrary to the above mentioned depiction of the Christian faith, the Gospel clearly reveals that humans, inspired by the devilish scapegoat mechanism, demand the sacrifice of Jesus, and not God (John 8:39-44):

“If you, Pharisees, were Abraham’s children,” said Jesus, “then you would do what Abraham did. As it is, you are looking for a way to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things. You are doing the works of your own father.”

“We are not illegitimate children,” they protested. “The only Father we have is God himself.”

Jesus said to them, “If God were your Father, you would love me, for I have come here from God. I have not come on my own; God sent me. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.”

Those who desire the sacrifice of Jesus try everything to involve him in the world of violence, in order to still provide their act of violence with some foundation. After all, their myth of self-defense against the man who is supposed to be a violent threat only holds water if Jesus eventually does take part in the game of violence to gain controlling power. As Jesus continuously refuses to answer violence with violence, they grow increasingly desperate. This translates into the growing vehemence of the violence used against Jesus. Despite these efforts to tempt him to use violence, Jesus continues to obey “the will of his Father”, which means that he walks the path of a radically non-violent love. The powers that need the lie of an outside threat to justify their myths of self-defense cannot stand this truth about the scapegoat in their midst. That’s why Jesus is crucified.

To his opponents, the crucified Jesus seems to have lost. “He saved others, he cannot save himself” (Matthew 27:42), they exclaim mockingly. However, when Jesus dies, further attempts to draw him into the world of violence become impossible. Hence, the violent logic that needs, at least, its victim’s involvement in violence to justify itself, utterly fails. What dies on the cross is the foundation of violence. That’s why Jesus proclaims, right before dying: “It is finished” (John 19:30). The universal lie of the scapegoat mechanism behind the ever-recurring myths of redemptive violence is revealed. In that sense, Jesus is: “The Lamb of God who takes away the sin of the world” (John 1:29). René Girard writes – in I See Satan Fall Like Lightning (Maryknoll: Orbis Books, 2001), 142-143:

Je vois Satan tomber comme l'éclair (1999)“By nailing Christ to the Cross, the powers believed they were doing what they ordinarily did in unleashing the single victim mechanism. They thought they were avoiding the danger of disclosure. They did not suspect that in the end they would be doing just the opposite: they would be contributing to their own annihilation, nailing themselves to the Cross, so to speak. They did not and could not suspect the revelatory power of the Cross. […] The powers are not put on display because they are defeated, but they are defeated because they are put on display.”

Again, what dies on the cross is the foundation of the violent logic. What lives on the cross, on the other hand, is the self-giving love that saves lives by refusing to kill. No Jew, no Roman, neither friend nor foe died. The love revealed in Jesus, which withdraws from rivalry over power altogether, is all-powerful, not in the sense that it has total control over others, but in the sense that it is not even destroyed by death and thus remains completely independent of the world of violence. The death of Jesus is the ultimate withdrawal from violence and the ultimate gift of life-giving grace.

On Easter Sunday, the crucified Jesus is revealed to his followers as the living presence and embodiment of the non-violent God, of non-violent love. Therefore, the Eucharistic commemoration of Jesus’ death is not the repetition of deadly violence to establish peace. It is the sacramental presence of Jesus as Risen Christ and true Messiah, who does not feed on violence to become a so-called savior, but who invites us to imagine ever new ways of sharing in the Spirit of his forgiving withdrawal from violence. The more we thus mutually and mimetically give room to each other’s life and each other’s differences, the more we are inhabited by and reconciled with divine love. The peace of Christ is a peace of creative, non-violent conflict. It is a life of exciting, “electrifying” fruitful tensions.

Christ Dali

Mimetic Theory Overview – Video Series

The following five-part video series provides a preliminary understanding of human culture from the perspective of mimetic theory, which was first developed by René Girard (1923-2015).

I made the first parts to give an overview of some basic cultural facts. The later parts of the video series deal with mimetic theory’s explanation of those facts, ending with the role of the Judeo-Christian heritage in making that type of explanation possible. The last part of the series (PART V) clarifies how the Judeo-Christian traditions result in either a radical atheism or a radically new understanding of “God”.

CLICK HERE TO READ SOME INTRODUCTORY REMARKS FOR EACH VIDEO AND TO SEE AN OVERVIEW OF THEIR CONTENT (PDF)

PART I – THE SPELL OF THE SACRED

PART II – THE DANCE OF THE SACRED (3 VIDEOS)

CHAPTER I-II-III

CHAPTER IV

CHAPTER V

PART III – THE MYTHICAL REFLECTION OF THE AMBIGUOUS SACRED (3 VIDEOS)

CHAPTER I-II

CHAPTER III-IV

CHAPTER V-VI

PART IV – THE ORIGIN AND EVOLUTION OF CULTURAL FACTS EXPLAINED (2 VIDEOS)

CHAPTER I-II

CHAPTER III-IV

 

PART V – THE GOSPEL REVELATION OF THE MYTHICAL LIE (2 VIDEOS)

CHAPTER I

CHAPTER II

Cave I

The Point Yuval Harari Misses of Myth – Bringing René Girard to the Table

A FAMILIAR SCENE BY WAY OF INTRODUCTION

“Why don’t you girls get along with June anymore?” Regina’s mother asked. Regina and her two friends, Gretchen and Eve, stared at her in bewilderment. They were about to go on a shopping spree. For weeks they had gone out without June. “She has changed so much,” Regina answered. “Yes, she spoils the whole atmosphere of the group,” Eve added. “Quite frankly, mother, June has become this ordinary slut,” Regina concluded. Now it was her mother’s turn to stare at the three girls in bewilderment. And off they went.

About a month later, Gretchen accidently ended up next to June in the bus to school. The silence between them was awkward enough to make them talk to each other. Gretchen learned that her pretty companion had been going steady with Lysander for several months. And then it dawned on her: Regina had been gossiping about June being a slut because June had run away with Regina’s big crush, Lysander!

As soon as she had the chance Gretchen confronted Regina. “I talked to June and she is still the same old friend I knew!” she exclaimed. “You’re just jealous of her, that is the truth! You two are the same, you want that Lysander guy as much as she does! June in no way is a slut!” At that moment Eve stepped in to defend Regina and claimed both of them would turn their back on Gretchen if the latter didn’t change her opinion on June.

All of a sudden the clique of three were arguing about who betrayed who and they accused each other of being delusional. Their internal peace at the expense of an outcast had been broken. One of them had shown love for their external enemy, and had thus created internal enmity, within their own household. A new expulsion seemed imminent. Or would they all eventually be able to reconcile themselves with their former enemy?

YUVAL NOAH HARARI VS RENÉ GIRARD ON MYTH

Sapiens - A Brief History of Humankind (Yuval Noah Harari)

In his bestseller Sapiens – A Brief History of Humankind (London, Vintage, 2015), Yuval Noah Harari points out the consequences of the so-called Cognitive Revolution in human evolution. Between 70,000 and 30,000 years ago new ways of thinking and communicating allowed our ancestors to share more information with each other, not in the least about dangerous animals. Predators regularly threatened bands of humans from the outside. On the other hand, members of the same group of humans could also threaten each other. Hence, as we are primarily social animals depending on cooperation for our survival, we need even more information about each other and about potential threats from the inside.

“Our language evolved as a way of gossiping,” Harari concludes (p. 25). “Gossip usually focuses on wrongdoings. Rumour-mongers are the original fourth estate, journalists who inform society about and thus protect it from cheats and freeloaders (pp. 26-27).”

Harari paints a rather positive picture of gossip. He even refers to it as providing “reliable information about who [can] be trusted,” which allowed our ancestors to “develop tighter and more sophisticated types of cooperation (p. 26).” René Girard (1923-2015) would agree that gossip is a way to unite people. As the story of the introduction makes clear, the bond between Regina and her friends is indeed strengthened by their exclusion of June. However, Girard would also include the more common understanding of gossip as providing questionable or untruthful information. According to this scenario, June can be characterized as a scapegoat. She is accused of things she is not responsible for and seems to be the victim of Regina’s own misjudged desires. It is a type of misjudgment that is already at play very early on in human life.

When a child notices a playmate’s interest in a toy that the child had forgotten about, the child’s desire for the toy will very often be re-awakened. Instead of enjoying whatever he was doing, the child most likely will reclaim the toy as being his and insist that he was “the first” to want it. More often than not the playmate will mirror the child’s behavior and will also claim being the first. In other words, both the child and his playmate imitate and thus reinforce each other’s desire for an object until they forget about it and end up fighting about their very “being”. The more they try to distinguish themselves from each other by pretending that their own desire is not mimetic (i.e. imitative), the more they do imitate each other and become doubles. That is the tragic comic paradox of mimetic rivalry.

While the fighting children both deny the mimetic nature of their desire and claim that their desire is primary, they also both claim that their own violence is secondary. Both children will justify their own violence as a “necessary defense” against a so-called “first aggression” of the other child. Peace is restored when one of the parties either surrenders, is banned, or is somehow eliminated. Of course, the one with the most allies often has a better chance at winning a fight.

Research has shown that we more easily commit violence in groups than on our own, and this is one way by which a sense of personal responsibility for violence evaporates. After all, we are social, mimetic creatures. The well-known bystander effect is but one example of the consequences of our imitative behavior. At the same time, we tend to understand our own violence as “acts of self-defense” against potential threats and rivals, like the above mentioned two fighting children. It allows us to interpret the victim of our violence as the primary cause of that violence. This is yet another way by which a feeling of personal responsibility for violence disappears.

History knows many examples of violence that is justified by the myth of self-defense, which often gives rise to a mimetic dynamic of revenge over different generations. Al-Qaeda, for instance, justified its attacks on 9/11 as acts of self-defense. On April 24, 2002, the Islamist organization released a document about the matter, which also contained the following statement regarding the attackers:

“The only motive these young men had was to defend the religion of Allah, their dignity, and their honor. […] It was a service to Islam in defense of its people, a pure act of their will, done submissively, not grudgingly.”

In the wake of the 9/11 attacks, the US eventually decided to invade Iraq in 2003 and presented its move as a preemptive strike. The violence was justified as an act of self-defense against a regime that, according to the US, possessed weapons of mass destruction. The weapons were never found, but the aftermath of the war did create the conditions for the rise of ISIL… Violence begets violence.

The myth of self-defense indicates the flaws in Harari’s understanding of myth. Harari characterizes myths as merely fictional products of collective imagination, which allow people to develop complex networks of cooperation (pp. 30-31):

“Large numbers of strangers can cooperate successfully by believing in common myths.

Any large-scale human cooperation – whether a modern state, a medieval church, an ancient city or an archaic tribe – is rooted in common myths that exist only in people’s collective imagination. Churches are rooted in common religious myths. […] States are rooted in common national myths. […] Judicial systems are rooted in common legal myths. […]

Yet none of these things exists outside the stories that people invent and tell one another. There are no gods in the universe, no nations, no money, no human rights, no laws and no justice outside the common imagination of human beings.”

The myth of self-defense partly agrees with Harari’s line of thought. It is indeed a story that allows people to develop a large-scale cooperation towards a common goal: the establishment of a peaceful world by eliminating the (so-called) potential sources of violence. What Harari misses, however, is that myths are not merely interchangeable products of collective fiction which create new “imagined” realities, but that they are also interpretations of an already existing reality. As such, myths can be wrong, deceptive and mendacious.

The introductory story of this article already points this out. Regina and her friends justify their own behavior against June by believing the myth of their collective imagination: “June is a slut and we have to defend the group atmosphere by excluding her.” Although this kind of gossip tightens the bonds between Regina and her friends, it also turns out to perpetuate some blatant lies and unacknowledged desires: June is not the slutty girl she is accused of being, and as Regina fancies June’s boyfriend Lysander she is more like June than she likes to admit.

It is striking that Harari presents gossip as a means to provide “reliable information” about other people. It is even more striking that he separates myths – “imagined realities” – from lies (p. 35):

“An imagined reality is not a lie. […]

Unlike lying, an imagined reality is something that everyone believes in, and as long as this communal belief persists, the imagined reality exerts force in the world.

Ever since the Cognitive Revolution, Sapiens have thus been living in a dual reality. On the one hand, the objective reality of rivers, trees and lions; and on the other hand, the imagined reality of gods, nations and corporations.”

René Girard is heir to a tradition that tries to understand the human mind, and its imaginative and rational powers, from within the context of the fears and the desires of the human animal. Our imagination, whether individual or collective, is often a distorted reflection of those dynamics, not just an innocent expression thereof.

Girard more generally understands myths as stories that cover up the complete picture of violent situations. Myths allow people to deny their own responsibility for violence. Hence, for instance, managers can say “it is the economic reality which forces the company to fire half of the employees.” The economic reality is, of course, a myth or – in the words of Harari – “an imagined reality”. From Girard’s point of view, Harari’s story about myths as mere products of collective imagination is itself a myth: his story once again obscures the violent reality (or, better still, the “violence against reality”) behind the cultural imagination.

In the case of the introductory story of this article, Gretchen’s final assessment of June could still be dishonestly presented as “a matter of opinion” equally valid to Eve’s and Regina’s assessment. In the context of, say, the Oedipus myth, it is unequivocally clear that the mythical interpretation of reality does contain lies.

Myths are, apart from fictions, also lies about reality that people believe in, used to justify sacrificial violence.

The Oedipus myth presents the plague in Thebes as the consequence of the behavior of Oedipus. The citizens of Thebes believe that they are violently punished with the plague by disgruntled gods because they tolerate Oedipus as their king – a man who killed his father and married his mother. They as well as Oedipus also believe that the plague will end if Oedipus is expelled from the city.

Just like other myths, the Oedipus myth deceptively deals with the reality of violence. There is no causal relationship between killing your father and marrying your mother on the one hand, and the eruption of the plague on the other. There also is no causal relationship between the expulsion of Oedipus and the potential ending of the plague. In reality Oedipus is a scapegoat, wrongfully held responsible for a disorder and an order he is not responsible for. Nevertheless, the community of Thebes justifies the sacrifice of Oedipus as a divine commandment to finish off the disaster of the plague. The violence of the plague is interpreted as a divine punishment.

In short, the Oedipus myth reveals the two faces of the sacred in archaic religious communities. On the one hand, everything that is considered sacred is taboo because it is associated with potentially uncontrollable chaotic violence. On the other hand, if the sacred is made present in a controlled, structured way through ritual, it is believed to have beneficial peaceful outcomes. Hence destructive epidemic violence is taboo, while the violence of ritual sacrifice is allowed. The latter is the vaccine of controlled violence that should defend communities from the wildfire of violent disasters.

It is no coincidence that Oedipus pays for the wrath of the gods. After all, he is perceived as an embodiment of violence whose presence threatens the stability within the community. He did not honor the hierarchical position of the king. He violated the taboo against killing the king in an unlawful way. He also violated the taboo against desiring the wife of another. Moreover, he violated the taboo against sexuality in a ritually inappropriate way by unlawfully marrying his mother. By violating these sacred taboos, however unwittingly, Oedipus is perceived as having unleashed the violent wrath of the gods and as someone who needs to be sacrificed.

The justification of sacrificial violence is an essential component of mythic storytelling, which is not just “a figment of the imagination” but a deceptive interpretation of reality. The gossip of Regina and her friends reflects a deceptive understanding of themselves and June, which is used to justify the expulsion of June. The fighting child and his playmate have a deceptive understanding of themselves and each other, which is at work in their attempts to expel each other. The religious myth of Al-Qaeda reflects a deceptive understanding of itself and the US, which is used to justify the suicide of its members and the killing of US citizens on 9/11. The nationalist myth of the US reflects a deceptive understanding of itself and wrongfully accuses the former Iraqi regime of having weapons of mass destruction, which is used in 2003 to justify the destruction of that regime. The myth of a so-called inevitable economic reality is used to justify social and ecological sacrifices. The religious myth of the Theban community reflects a deceptive understanding of natural disasters, which is used to justify the expulsion of Oedipus. And so on. The list of stories that represent the deceptive myth of redemptive sacrificial violence is endless.

And yet Yuval Harari separates myths from lies and barely mentions sacrifice in his exploration of the religious and cultural imagination. He refers to sacrifice explicitly only twice. René Girard, on the other hand, remains much closer to today’s common parlance about myth as a story that is basically not true. His mimetic theory explains how our religious and cultural imaginations continue to develop from mimetic origins which are easily misjudged and which lead to the justification of sacrificial institutions.

It is not difficult to imagine how distorted perceptions of mimetic mechanisms underly the mythical imagination of the human animal, from the very beginning until now. Already in early human communities, mimetic rivalry over food, women, social status, power or territory could easily escalate until one of the fighting parties was overwhelmed by a group of opposing allies.

The transformation of a chaotic fight of “all against all” into an orderly unity of “all against one” has an astounding restorative effect, which is not only observable in bands of fellow humans but also in our ape cousins.

As illustrated earlier by the fight between a child and his playmate over a toy, mimetic doubles tend to blame their rival for the violence they experience. When one rival overcomes his enemy by banding together with some allies, his sense of responsibility for the violence will disappear even more. After all, humans feel less personally responsible when they are part of a group whose members imitate each other.

Hence, the phenomenon of victim blaming must have occurred regularly in early human communities as the result of restorative group violence. The rival who becomes the victim of collective deadly violence is perceived as the troublemaker. As long as he was alive, the community experienced violence. After killing him, the community experiences a renewed peace.

Instead of acknowledging its own share in the violence, the community will consider its victim as the exclusive cause of the violence, according to the two mechanisms described above. At the same time, the victim is perceived as the one who restores order in his presence as a dead creature. In other words, the victim is a scapegoat. He is exclusively held responsible for a disorder and an order he is not exclusively responsible for. He is at once villain and hero, horrifying monster and admirable savior (“mysterium tremendum et fascinans”).

On the basis of that deceitful scapegoat mechanism, violence and its victim get an ambiguous meaning. An outbreak of violence is perceived as a return of the “troublemaker” in the community. However, that victim is not visible anymore (in reality, he is dead). Nevertheless, violence more and more becomes associated with those kinds of “invisible persons” – later called ghosts, gods or forces.

Gradually, human communities will consider sacred everything they associate with violence. Insofar as sacred phenomena are associated with destructive violence resulting in disorder, they are taboo. On the other hand, insofar as sacred phenomena are associated with order, ritual allows for a controlled violation of taboos.

René Girard accurately characterizes myths as representing the taboos and the deceptive idea of “redemptive violence” by which communities maintain themselves. Myths are essentially stories that make a distinction between so-called “good” and “bad” violence in any given community.

The so-called good violence of ritual sacrifice is presented as a necessary, often sacred demand that preserves the taboo on uncontrollable violence (of sacred wrath). In terms of the introductory story, the “ritual” expulsion of June is deemed necessary to preserve the peaceful atmosphere within Regina’s group of friends. In terms of the Oedipus myth, the “ritual” expulsion of Oedipus is deemed a necessary divine commandment to restore peace and order. What these myths obscure, time and again, is the community’s own responsibility for violence. In this sense, the cultural order, in whatever guise it appears, continues to imitate the lie concerning the first victims of collective violence: every sacrificial expulsion that is justified by a myth of redemptive violence is actually a “re-presentation” of the scapegoat mechanism at the origin of human culture.

Some stories, however, challenge the ever-present myth of redemptive violence in the world of the human animal. The Gospel in particular tells the story of a man, Jesus of Nazareth, who consciously runs the risk of being sacrificed. After all, he constantly sides with the ones who are sacrificed (expelled or eliminated) on the basis of the myths of redemptive violence by their respective communities. This makes him suspect. Jesus is subversive to the extent that he reveals the lies behind every sacrificial structure. He thus challenges the core of the cultural order, as that order relies on sacrifice time and again.

Jesus of Nazareth calls people to love the external enemy of their particular groups and thus creates animosity in one’s own “household”. In this sense, he brings an end to the violent peace of the sacrificial order and creates the peace of non-violent conflict – internal debates, for instance.

To come back to the introductory story, Gretchen is a type of Jesus. She reveals that June is not that different from Regina. She reveals that June is not the monster she is called out to be. She reveals the sameness between June and Regina, which is a scandal in the context of the myth about June that Regina tries to defend.

The outcome of this revelation is not sure. Regina and Eve might restore their sacrificial order by expelling Gretchen as well, or they eventually might have a conversion and acknowledge the sameness between themselves and their former enemies.

The latter choice, acknowledging that sameness, paradoxically creates the possibility of accepting the other as other… and not just as a figment of one’s own imagination. 

P.S. Find highly recommended further reading here (pdf): Evolution and Conversion, by René Girard.

Evolution and Conversion (René Girard)

The Absurdity of the Christian Faith? Hell, yeah!

THE FOLLOWING IS THE RESULT OF A CONVERSATION WITH AN ATHEIST WHO ASKED ME SOME BASIC QUESTIONS ABOUT MY CHRISTIAN FAITH.

the-preaching-of-foolishness

What is the purpose of the New Testament?

Well, the writers of the New Testament want to enable an encounter with Jesus of Nazareth.

Why would that be important?

The New Testament authors all believe in God. They are convinced that God is revealed in the person of Jesus, who is therefore called “Christ”. Basically they claim that knowing Jesus is an excellent way to know God.

Okay, now suppose there is a God – which I don’t believe, by the way –, why on earth would it be important to know God?

Maybe you will label the following answer as an absurdity, if not as an outright offensive statement.

The New Testament writers are convinced that you cannot know yourself if you don’t know God. So, according to them, if you are interested in knowing yourself, you must know God.

Your prediction turns out to be right. The Christian faith sounds ridiculous. It claims that there is a God, which is a first absurdity to my atheist ears. Second, it claims that I should somehow learn to know a poor Jewish guy who lived and died two thousand years ago in a remote area of the Roman Empire if I want to know that “God”. Indeed, that sounds absurd!

Does the Christian tradition claim that this is the only way to know God? What about the people who lived before Jesus? What about the people who have never heared of him?

I don’t know about all the Christian churches, but I do know that the Catholic Church acknowledges other ways through which God can be known. In that sense the answer to your question is no. The Bible and the Christian tradition as a whole are not the only ways to experience the reality of Christ.

Anyway, what you are saying still sounds patronizing. I’m an atheist. I don’t have to know a fictitious “God” to know myself. Moreover, what if I’m not interested in knowing myself at all? Why would it be important to know myself?

Let me ask you this question: is it possible for people to know themselves without love?

What do you mean? What has that got to do with anything we are talking about?

Well, you will need to be a little patient now. I’ll try to explain it.

I’ve learned from child psychiatrists that there are basically three types of child neglect, which are often mixed together. All of them have to do with a lack of love. The first one is treating a child as if the child is worth nothing. That is the merely negative approach. The second is treating a child as if the child doesn’t exist. That is the indifferent approach. The third is treating a child as if the child is a superior being. That is the merely positive approach.

Children who are treated in these ways will grow up craving attention and recognition. In order to satisfy this craving, they will tend to present an image of themselves that they believe will give them the desired attention.

The child who ends up thinking he is worth nothing might try to avoid further negative criticism by attempting to meet everyone’s expectations. This child does not know who he is or what his qualities are, apart from being whoever people want him to be. He has difficulty recognizing his own talents because he suspects others might ridicule them. Being ashamed of himself in this way, he tends to look up to others – as if they are flawless and he is full of mistakes.

The child who experienced a lot of indifference while growing up might think he must be a bully to get recognition. This child does not know who he is or what his qualities are, apart from being a bully. He reduces life to a powerplay.

How seldom we weigh our neighbor in the same balance with ourselves (Thomas a Kempis)And the child who is used to be treated as a superior being might think he indeed is superior to others and might only listen to people who confirm his self-concept. This child does not know who he is or what his qualities are, apart from being the narcissist he has become. He has difficulty recognizing his own flaws. Being ashamed of himself in this way, he tends to look down on others – as if he is flawless and they are full of mistakes.

If those children would have been treated with love, they would have discovered their talents as well as their flaws without being ashamed of them. Moreover, if people can recognize their own true talents, they will be more able to recognize and appreciate the talents of others as well, beyond inferiority complexes, powerplays or jealous competition.

In short, loving others is only possible if you truly love yourself and that’s why you should know yourself in some sense. If you believe loving yourself and others is important, then you should develop a minimum of self-knowledge. This is only possible if you refuse to treat anything as divine, except love itself. If you open up yourself to receive love, you will be able to love yourself as well as others.

I understood everything you said until your next to last statement. Could you please explain what you mean by “love is only possible if you refuse to treat anything as divine, except love itself”?

It is a short version of Mark 12:28-31, in which Jesus summarizes the teachings of the Bible:

One of the teachers of the law came and heard the Sadducees debating Jesus. Noticing that Jesus had given them a good answer, the teacher of the law asked him, “Of all the commandments, which is the most important?”

“The most important one,” answered Jesus, “is this: ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.’ The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.”

The Greatest Commandment in Hebrew.jpg

“To love God” is, in a Jewish sense, the prohibition to consider anything as divine or “perfect” (see Exodus 20:3-4). It is the prohibition on idolatry. Now let’s connect this principle to what was mentioned earlier.

If you want to learn something that will help you, learn to see yourself as God sees you (Thomas a Kempis)Someone who suffers from an inferiority complex has the tendency to idolize others and to blame himself for everything that goes wrong in his life. He also has the tendency to compare himself to those so-called “perfect” others in order to develop an acceptable self-image. Thus he is primarily interested in others as “mirrors”. Others are reduced to means who should confirm a certain self-image. Having experienced a lack of love while growing up, the person who suffers from an inferiority complex is not interested in himself apart from the image he hopes will give him some social recognition. Unable to truly respect himself he is also unable to respect others. As said, he is only interested in them as means, not as ends in themselves. His whole life is dominated by fear, more specifically by the fear of punishment or rejection by others if he doesn’t live up to a so-called acceptable image in his main social environment. His life is hell. Hell is real. 1 John 4:18 puts it this way:

“There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.”

no fear in love

The same reasoning goes for someone who suffers from a superiority complex. This comes as no surprise, as a superiority complex is often a compensation for feelings of inferiority and shame about one’s own flaws. The person who suffers from a superiority complex has the tendency to idolize himself and is again only interested in others as means to confirm his so-called “perfect” self-image. Fearing failure the person who suffers from a superiority complex turns his own life and the life of others into hell.

Love is the abandonment of the fear of not being perfect. It is the abandonment of any kind of idolatry, which creates the possibility to “love your neighbor as yourself”. Again, “to love God” is, in a Jewish sense, the prohibition to consider anything as divine, neither yourself nor others. As such, it is the conditio sine qua non “to love your neighbor as yourself”. Respect for the prohibition on idolatry as an absolute commandment is the recognition of the singular divinity of love. That is the paradox that is at the heart of the Christian faith.

Indeed, the Christian tradition claims that “God is love”. Hence, in this light it is true to say that you can only know yourself if you know God: you can only know yourself if you know love.

See for instance 1 John 4:16b:

“God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.”

agape love

Love allows us to discover the truth about ourselves and others, beyond illusory self-images. It allows us to discover each other’s beauty, as we no longer consume each other as means to satisfy our desire for recognition, but recognize each other as ends. Christians believe that Jesus of Nazareth embodies the reality of love in an excellent way. That’s why they call him the Christ and that’s why they call for an Imitatio Christi. The importance of that kind of mimesis in the Christian tradition runs from the apostle Paul over Thomas à Kempis (1380-1471) to René Girard (1923-2015) – to name but a few.

Jesus criticizes both superiority and inferiority complexes in people in order to enable “re-connections” and reconciliation between them. He offers the grace of forgiveness so that we might no longer be ashamed of ourselves and that we might be able to forgive and accept the flawed nature of others as well. Whenever that happens and the reality of love is established, there is “heaven” – “the Kingdom of God”. Love leads to the salvation of ourselves and others.

The glory of God is a human being fully alive (Irenaeus of Lyons)As Irenaeus of Lyons (130-202) writes, “the glory of God is the human person fully alive.” The human person who is “fully alive” is the person who overcomes fear in order to love more deeply. Love transforms fear from fear of the other (as a potential rival) into fear for the other (as my neighbor).

I guess my next question is superfluous. You do believe in God, heaven and hell?

In Christianity you are not martyring yourself (René Girard)Yes. I do believe in the reality of love, and I do believe that wherever it is given room to establish itself there is “heaven”. As I also believe that wherever fear takes over there is “hell”. And as far as this world is concerned, we always find ourselves between heaven and hell, between love and fear. The challenge is to distinguish between those two “spirits” or dynamics, and to rely on love ever more deeply. In reference to Ignatius of Loyola (1491-1556), discernment is key in order to follow the transformative and creative power of love, which turns fear of the other (as a potential rival) into fear for the other (as my neighbor). We can only hope people will imitate each other in this way.

So love over fear, even if love can bring you in a situation where you end up being despised, rejected or crucified by people who hate the criticism of their socially mediated self-images?

That’s the challenge, yes, in which we more often fail than succeed.

Isn’t it foolish, if not absurd to live that kind of risky life?

Hell yeah, it is! But I would rather live an authentic life in the realm of love than die to an inauthentic one because of fear. As that saying goes, derived from a poem by Alfred, Lord Tennyson (1809-1892),

“It’s better to have lost at love than never to have loved at all.”

Alfred, Lord Tennyson In Memoriam XIV_XXVII_XXXV

I believe that is true. There is a comfort in love that does not depend on its eventual outcomes. In that sense it is “all-powerful”, however much vulnerable and fragile it is.

1COR1V27-29